Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stiftelsens urkund

Natur & Kultur drivs sedan 1947 i stiftelseform. Vår verksamhet vägleds av stiftelsens urkund, en idéskrift med starka humanistiska värderingar. Den anger bland annat att överskottsvinster från förlaget ska gå till ideella ändamål.

Om urkunden och stiftelsen

Urkunden då, nu, sedan. Läs vd Per Almgrens text om urkunden i Natur &  Kulturs jubileumsskrift, som togs fram till 100-årsjubileet 2022. 

Nedanstående stadgar är hämtade ur Johan Hanssons stiftelseurkund av den 17 december 1947. Stadgarna utgavs i augusti 1996 och reviderades 2 september 2008.

Nedanstående stadgar är hämtade ur Johan Hanssons stiftelseurkund av den 17 december 1947. Stadgarna utgavs i augusti 1996 och reviderades 2 september 2008.

Stadgar för Stiftelsen Natur & Kultur

§ 1 Ändamål
Stiftelsen Natur & Kultur, vilken skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser, har till ändamål och uppgift att fortsätta den under firma Natur & Kultur bedrivna verksamheten samt att med hjälp av de medel som kunna komma att stå till stiftelsens disposition genom denna verksamhet, bidraga till och verka för nedan omnämnda kulturella och allmännyttiga ändamål, ävensom för främjande av andra ideella syften.
I första hand skall stiftelsen utgiva större och mindre böcker, vilka ha till syfte att främja landets näringsliv och kulturella utveckling jämte allmänbildningen överhuvud inom ämnesområdena psykologi, pedagogik, filosofi, moral- och religionskunskap, historia, litteratur- och konsthistoria, skönlitteratur, politik och statskunskap, matematik, naturvetenskap, geografi, medicin, handel, ekonomi, teknik, m.fl. Den ekonomiska vinst som kan uppstå på utgivandet av sådana verk till utförsäljningspriser, kalkylerade enligt inom bokförlagsrörelse gängse principer, skall användas till utgivning av andra böcker till reducerade priser för att åstadkomma större spridning av desamma och erbjuda möjlighet även för mindre bemedlade att förvärva dem. Sådana böcker
skola genom sitt innehåll bland annat motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet. De skola sålunda verka för världsmoral, mellanfolkligt, samförstånd, världsfederation och världsfred, fri handel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi, internationell valuta etc.
Förutom till detta ändamål kunna stiftelsens medel användas för bidrag utöver statliga sådana till utgivande av doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga verk. Stiftelsen må vidare utbetala understöd till behövande vetenskapliga forskare ur stiftelsens vinstmedel.
En grundprincip för stiftelsens utgivareverksamhet skall vara att ingen bok bör utgivas som ej är värd att inbindas. I regel kunna därför bridgehandböcker och kriminalromaner ej komma ifråga.

§ 2 Förvaltning
Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, och ledamot kan endast den vara som är svensk medborgare och har sitt hemvist i Sverige. 
Styrelsen skall bestå av minst åtta, högst nio personer, nämligen verkställande direktören för förlaget, en representant för förlagets personal, en jurist, som fungerar som sekreterare samt därjämte högst sex ledamöter, vilka representera följande ämnesområden: psykologi, pedagogik, filosofi , moral- och religionskunskap, historia, litteratur- och konsthistoria, skönlitteratur, politik och statskunskap, matematik, naturvetenskap, geografi, medicin, handel, ekonomi, teknik m.fl. Samma person inom styrelsen kan representera flera ämnesområden i den mån han äger nödiga kvalifikationer härför. Vidare äger styrelsen ur förlagets personal utse en biträdande sekreterare med yttranderätt men ej rösträtt.
Till styrelseledamot må icke utses person, som till någon av styrelsens övriga ledamöter står i sådant släktskapsförhållande, som enligt svensk lag utgör domarjäv. 
För alla styrelseledamöter gäller att då styrelseledamot uppnått 72 års ålder, utträder eller avlider, styrelsen utser efterträdare, varvid styrelsen har att tillse att ovan angivna kunskaps- och intresseområden förbliva representerade. 
Skulle samtliga styrelseledamöter avgå, utan att efterträdare utsetts, skall efterträdare utses av Svenska Akademien. 
Skulle styrelseledamot genom lagakraftvunnen dom bliva förklarad skyldig till grovt vanhedrande handling, eller skulle styrelseledamot uppenbarligen motarbeta stiftelsen genom att verka för åskådningar eller syften, som stå i strid mot dem stiftelsen skall hävda, må sådan styrelseledamot
uteslutas ur styrelsen. För uteslutning erfordras dock enhälligt beslut av de styrelseledamöter, mot vilka anklagelse för dylik handling icke riktas. 
Valet av den person som förlagets personal inom sig utser som sin representant i styrelsen skall ske med slutna sedlar vid sammanträde, till vilket alla röstberättigade anställda äro personligen kallade. Röstberättigad är den som varit anställd tre år i förlagets tjänst. Det är angeläget att representanten äger ingående kännedom om förlagets syften, strävanden och inre byggnad. Mandatet gäller ett år i sänder. Nyval förrättas årligen före maj månads utgång.

§ 3
Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelsen är beslutför därest minst 2/3 av ledamöterna äro tillstädes. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av verkställande direktören för förlaget utom i frågor som gälla honom personligen, där han icke är berättigad deltaga i omröstningen. Då är ordförandens röst
utslagsgivande.
Styrelseledamot äger ej deltaga i omröstning beträff ande fråga rörande avtal mellan honom och stiftelsen eller avtal mellan tredje man och stiftelsen, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot stiftelsens. Vad sålunda sagts äge motsvarande tillämpning beträff ande gåva från stiftelsen, så ock beträff ande rättegång eller annan talan mot styrelseledamoten, verkställande direktören eller tredje man.

§ 4
Styrelsen utser vid uppkommande ledighet verkställande direktör för förlaget.
Styrelsen skall dessutom inom sig eller förlagets personal årligen utse tre personer, vilka skola stå till verkställande direktörens förfogande i form av ett råd, som sammankallas exempelvis en gång i veckan för genomgång av aktuella ekonomiska och övriga spörsmål för förlaget. Minst två av
rådets ledamöter skola väljas bland förlagets personal. 
Förlagets verkställande direktör arbetar självständigt inom ramen för stiftelseurkunden och styrelsens direktiv med undantag för sådana fall där ovan stadgade jävsbestämmelser mot honom äga tillämpning, då särskilt uppdrag av styrelsen erfordras. Det åligger verkställande direktören att vid ordinarie styrelsesammanträde senast den sista april varje år för styrelsen framlägga berättelse över näst föregående års verksamhet jämte fullständigt bokslut. Dessa handlingar skola i duplicerat skick ha tillställts samtliga styrelseledamöter i samband med kallelsen till ordinarie styrelsesammanträde minst 14 dagar före det sammanträdet avhålles.

§ 5
Det åligger styrelsen att hålla ordinarie sammanträde två gånger varje år, ett under våren och ett under hösten, samt att inställa sig till extra sammanträde när ordföranden, verkställande
direktören för förlaget eller minst två ledamöter i övrigt det påkallar. Ersättning till styrelsen utgår med 1.000 (ettusen) kronor per år och ledamot jämte ersättning för indexökning utöver 25,7 %. Ersättning utgår icke till styrelseledamot, som är heltidsanställd i förlaget.

§ 6
Styrelsen äger besluta huru firmateckning skall ske.

§ 7 Revision och ansvar
Stiftelsens räkenskaper skola årligen, efter räkenskapsårets utgång, sammanförda i fullständigt bokslut och åtföljda av verkställande direktörens förvaltningsberättelse, för granskning
överlämnas till en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor. Efter fullgjord granskning av stiftelsens medel och räkenskaper skall revisorn med bestämd tillstyrka eller avstyrka
om ansvarsfrihet för verkställande direktören förelägga medlemmarna av stiftelsens styrelse revisionsberättelse, som i avskrift skall tillställas var och en av dessa.
Vid ifrågasatt eller förslag om vägrad ansvarsfrihet skall revisorn så snart ske kan hos ordföranden påfordra styrelsens sammankallande samt inför denna framlägga sina
anmärkningar och förslag till åtgärder för rättelse. För sin verksamhet skall revisorn uppbära skäligt arvode.

Stiftelsen Natur & Kultur

Stadgar för Stiftelsen Natur & Kultur

§ 1 Ändamål
Stiftelsen Natur & Kultur, vilken skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser, har till ändamål och uppgift att fortsätta den under firma Natur & Kultur bedrivna verksamheten samt att med hjälp av de medel som kunna komma att stå till stiftelsens disposition genom denna verksamhet, bidraga till och verka för nedan omnämnda kulturella och allmännyttiga ändamål, ävensom för främjande av andra ideella syften.
I första hand skall stiftelsen utgiva större och mindre böcker, vilka ha till syfte att främja landets näringsliv och kulturella utveckling jämte allmänbildningen överhuvud inom ämnesområdena psykologi, pedagogik, filosofi, moral- och religionskunskap, historia, litteratur- och konsthistoria, skönlitteratur, politik och statskunskap, matematik, naturvetenskap, geografi, medicin, handel, ekonomi, teknik, m.fl. Den ekonomiska vinst som kan uppstå på utgivandet av sådana verk till utförsäljningspriser, kalkylerade enligt inom bokförlagsrörelse gängse principer, skall användas till utgivning av andra böcker till reducerade priser för att åstadkomma större spridning av desamma och erbjuda möjlighet även för mindre bemedlade att förvärva dem. Sådana böcker
skola genom sitt innehåll bland annat motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet. De skola sålunda verka för världsmoral, mellanfolkligt, samförstånd, världsfederation och världsfred, fri handel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi, internationell valuta etc.
Förutom till detta ändamål kunna stiftelsens medel användas för bidrag utöver statliga sådana till utgivande av doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga verk. Stiftelsen må vidare utbetala understöd till behövande vetenskapliga forskare ur stiftelsens vinstmedel.
En grundprincip för stiftelsens utgivareverksamhet skall vara att ingen bok bör utgivas som ej är värd att inbindas. I regel kunna därför bridgehandböcker och kriminalromaner ej komma ifråga.

§ 2 Förvaltning
Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, och ledamot kan endast den vara som är svensk medborgare och har sitt hemvist i Sverige. 
Styrelsen skall bestå av minst åtta, högst nio personer, nämligen verkställande direktören för förlaget, en representant för förlagets personal, en jurist, som fungerar som sekreterare samt därjämte högst sex ledamöter, vilka representera följande ämnesområden: psykologi, pedagogik, filosofi , moral- och religionskunskap, historia, litteratur- och konsthistoria, skönlitteratur, politik och statskunskap, matematik, naturvetenskap, geografi, medicin, handel, ekonomi, teknik m.fl. Samma person inom styrelsen kan representera flera ämnesområden i den mån han äger nödiga kvalifikationer härför. Vidare äger styrelsen ur förlagets personal utse en biträdande sekreterare med yttranderätt men ej rösträtt.
Till styrelseledamot må icke utses person, som till någon av styrelsens övriga ledamöter står i sådant släktskapsförhållande, som enligt svensk lag utgör domarjäv. 
För alla styrelseledamöter gäller att då styrelseledamot uppnått 72 års ålder, utträder eller avlider, styrelsen utser efterträdare, varvid styrelsen har att tillse att ovan angivna kunskaps- och intresseområden förbliva representerade. 
Skulle samtliga styrelseledamöter avgå, utan att efterträdare utsetts, skall efterträdare utses av Svenska Akademien. 
Skulle styrelseledamot genom lagakraftvunnen dom bliva förklarad skyldig till grovt vanhedrande handling, eller skulle styrelseledamot uppenbarligen motarbeta stiftelsen genom att verka för åskådningar eller syften, som stå i strid mot dem stiftelsen skall hävda, må sådan styrelseledamot
uteslutas ur styrelsen. För uteslutning erfordras dock enhälligt beslut av de styrelseledamöter, mot vilka anklagelse för dylik handling icke riktas. 
Valet av den person som förlagets personal inom sig utser som sin representant i styrelsen skall ske med slutna sedlar vid sammanträde, till vilket alla röstberättigade anställda äro personligen kallade. Röstberättigad är den som varit anställd tre år i förlagets tjänst. Det är angeläget att representanten äger ingående kännedom om förlagets syften, strävanden och inre byggnad. Mandatet gäller ett år i sänder. Nyval förrättas årligen före maj månads utgång.

§ 3
Styrelsen utser årligen inom sig ordförande och vice ordförande.
Styrelsen är beslutför därest minst 2/3 av ledamöterna äro tillstädes. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av verkställande direktören för förlaget utom i frågor som gälla honom personligen, där han icke är berättigad deltaga i omröstningen. Då är ordförandens röst
utslagsgivande.
Styrelseledamot äger ej deltaga i omröstning beträff ande fråga rörande avtal mellan honom och stiftelsen eller avtal mellan tredje man och stiftelsen, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot stiftelsens. Vad sålunda sagts äge motsvarande tillämpning beträff ande gåva från stiftelsen, så ock beträff ande rättegång eller annan talan mot styrelseledamoten, verkställande direktören eller tredje man.

§ 4
Styrelsen utser vid uppkommande ledighet verkställande direktör för förlaget.
Styrelsen skall dessutom inom sig eller förlagets personal årligen utse tre personer, vilka skola stå till verkställande direktörens förfogande i form av ett råd, som sammankallas exempelvis en gång i veckan för genomgång av aktuella ekonomiska och övriga spörsmål för förlaget. Minst två av
rådets ledamöter skola väljas bland förlagets personal. 
Förlagets verkställande direktör arbetar självständigt inom ramen för stiftelseurkunden och styrelsens direktiv med undantag för sådana fall där ovan stadgade jävsbestämmelser mot honom äga tillämpning, då särskilt uppdrag av styrelsen erfordras. Det åligger verkställande direktören att vid ordinarie styrelsesammanträde senast den sista april varje år för styrelsen framlägga berättelse över näst föregående års verksamhet jämte fullständigt bokslut. Dessa handlingar skola i duplicerat skick ha tillställts samtliga styrelseledamöter i samband med kallelsen till ordinarie styrelsesammanträde minst 14 dagar före det sammanträdet avhålles.

§ 5
Det åligger styrelsen att hålla ordinarie sammanträde två gånger varje år, ett under våren och ett under hösten, samt att inställa sig till extra sammanträde när ordföranden, verkställande
direktören för förlaget eller minst två ledamöter i övrigt det påkallar. Ersättning till styrelsen utgår med 1.000 (ettusen) kronor per år och ledamot jämte ersättning för indexökning utöver 25,7 %. Ersättning utgår icke till styrelseledamot, som är heltidsanställd i förlaget.

§ 6
Styrelsen äger besluta huru firmateckning skall ske.

§ 7 Revision och ansvar
Stiftelsens räkenskaper skola årligen, efter räkenskapsårets utgång, sammanförda i fullständigt bokslut och åtföljda av verkställande direktörens förvaltningsberättelse, för granskning
överlämnas till en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor. Efter fullgjord granskning av stiftelsens medel och räkenskaper skall revisorn med bestämd tillstyrka eller avstyrka
om ansvarsfrihet för verkställande direktören förelägga medlemmarna av stiftelsens styrelse revisionsberättelse, som i avskrift skall tillställas var och en av dessa.
Vid ifrågasatt eller förslag om vägrad ansvarsfrihet skall revisorn så snart ske kan hos ordföranden påfordra styrelsens sammankallande samt inför denna framlägga sina
anmärkningar och förslag till åtgärder för rättelse. För sin verksamhet skall revisorn uppbära skäligt arvode.

Stiftelsen Natur & Kultur