Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ett samarbete för barns hälsa och lärande

Psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar. Vi inleder därför ett samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien och finansierar två forskartjänster under tre år för att forska i psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar samt i pedagogisk psykologi.

En stökig skol- och familjesituation, höga prestationskrav, mobiltelefoner och sociala medier kan vara bidragande orsaker till svaga skolprestationer och en ökning av ungas psykiska ohälsa. Behovet av mer forskning och kunskap om vad som stärker barn och ungas psykiska hälsa och ger en utvecklande lärmiljö i skolan är stort. Därför stödjer Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur tillsammans forskningen genom att inrätta nya forskartjänster. Tjänsterna består av två akademiforskartjänster enligt nedan.

Akademiforksartjänst inom psykisk hälsa och ohälsa
Inriktningen vänder sig till forskare som är verksamma inom området psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Av särskilt intresse är att stödja forskning som syftar till att utveckla och utvärdera förebyggande insatser och interventioner för att främja psykisk hälsa i barn- och ungdomsgruppen.

Akademiforskartjänst inom pedagogisk psykologi 
Inriktingen vänder sig till forskare som är verksamma inom området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga. Av särskilt intresse är att stödja forskning med kognitionsvetenskaplig inriktning som stödjer lärande, minne eller motivation i grundskola eller gymnasieskola. Vidare är forskning om digitala lärresurser eller olika lärplattformar av intresse att stödja.

Anställningarna kan påbörjas från och med den 1 februari och senast den 1 juli 2022 och tjänsterna kan sökas fram till 15 september. Tjänsterna söks via Vitterhetsakademiens hemsida där det finns mer information.

Med detta initiativ tar Natur & Kultur ett första steg för att direkt stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att det sker genom samarbete med Vitterhetsakademien, som har gedigen kompetens och lång erfarenhet av forskningsfinansiering, och inom två viktiga forskningsområden i skärningspunkten mellan psykologi, pedagogik och ungas hälsa gör detta särskilt angeläget. Per Almgren