Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mats Myrberg tilldelas Ingvar Lundbergpriset

Läsforskaren Mats Myrberg tilldelas Ingvar Lundbergpriset för sin folkbildande och demokratiska gärning inom läs- och skrivinlärning. Hans insatser som forskare och lärarutbildare har haft stor betydelse för många, och inte minst för den svenska lärarutbildningen.

Mats Myrberg är ett respekterat namn både i Sverige och internationellt. Han har forskat vid sju universitet och högskolor och har populariserat sin forskning till en bred publik.

Juryns motivering:
Mats Myrberg tilldelas Ingvar Lundbergpriset för att han bidrar med ovärderlig kunskap om vad som utgör goda förutsättningar för läs- och skrivinlärning genom hela livsspannet, från spädbarnsåldern till vuxenlivet. Hans nationellt och internationellt erkända, väl spridda forskning, är av stor betydelse för många och inte minst för den svenska lärarutbildningen. Hans gärning är folkbildande och demokratisk, helt i Ingvar Lundbergs anda.

Mats Myrbergs forskning och arbete som lärarutbildare har varit läsutveckling och läs- och skrivproblem med ursprung både hos individen och i samhället. Han är professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet, vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen och har varit myndighetsföreträdare vid bland annat Skolöverstyrelsen och Skolverket. Som pensionerad professor har Mats Myrberg fått ny energi och ägnar sig nu åt ett nytt internationellt forskningsfält om språkets uppkomst och språkets betydelse – särskilt skriftspråkets – för vårt samhälles uppbyggnad och existens.

_____

Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och för att visa hur viktigt detta är har vi ett årligt pris som går till någon som gjort betydande insatser som främjar detta. Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. 

Jury: 
Jenny Wiksten-Folkeryd, professor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Ulf Fredriksson
, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktnining, Malmö universitet
Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet

Språket är en avgörande förutsättning för att fungera som människa. Annars blir man ett barfotabarn i livet, en halv människa utan ord. Det är helt avgörande för skolframgången och vägen till orden går genom skriften. Ingvar Lundberg