Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöd till skolbibliotek för att stärka barns läsning

Tillsammans med Svensk biblioteksförening uppmärksammar Natur & Kultur det bemannade skolbibliotekets viktiga roll för läsning och läsutveckling. Tre skolor får ekonomiskt stöd från Natur & Kultur för att utveckla sina skolbibliotek till en kraftfull pedagogisk resurs. Ett av syftena är att lärdomarna ska komma fler skolor till del.

Med stödet fortsätter Natur & Kultur sin långsiktiga satsning för att stärka barn och ungas läsning.

–  Idag duggar rapporterna om sjunkande läsförmåga tätt. Tillgång till bemannade skolbibliotek är ett sätt att vända den negativa trenden. Natur & Kultur ser läsning som en nyckel till att kunna engagera sig i sin omvärld och göra sin röst hörd. Därför ger vi inte bara ut läromedel och böcker som stöttar och inspirerar till läsning. Vi stöder också en rad läsfrämjande organisationer och initiativ. Stödet till skolbiblioteken är det senaste av dessa, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

– Många skolor bedriver framgångsrik skolbiblioteksverksamhet, men ännu saknar över hälften av eleverna i Sverige tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat. En skolbibliotekarie kan hjälpa till att hitta det man söker, skapa läsfrämjande aktiviteter tillsammans med pedagogerna – och inte minst hjälpa barn och unga att hitta till sin egen läsning, säger Björn Orring, tf generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

Ett syfte med stödet är att sprida goda erfarenheter med att utveckla bemannade skolbibliotek så att de kommer fler skolor till del. Ett annat är att hitta framgångsrika metoder för att stoppa den sjunkande läsförmågan.

– Det här stödet ger oss möjlighet att dra lärdomar som kan användas för att skala upp arbetssättet på nationell nivå. Vi hoppas att det kommer kunna fungera som en modell för andra skolor. Det är varje barns rättighet att få erövra förmågan att läsa. Det handlar i slutändan om demokrati och att ges förutsättningar att delta i samhället fullt ut, säger Linnéa Lindqvist, biträdande rektor på Hammarkullsskolan.

Stödet från Natur & Kultur ges under tre år. De skolor som får stöd är:

Hammarkullsskolan i Göteborg. Här har den stora majoriteten av eleverna ett annat modersmål än svenska. Med stödet från Natur & Kultur kommer skolan kommer fortsätta att utveckla sitt läsfrämjande arbete, bland annat genom boksamtal och lektioner i biblioteket och bokklubbar. Hammarkullsskolans bibliotekarie ska stötta bibliotekarierna på närliggande Emmaskolan och Nytorpsskolan att utveckla sina skolbibliotek och läsfrämjande aktiviteter.

Norrevångsskolan och Carl Engströmgymnasiet i Eslövs kommun. Här kommer många elever från studieovana hem och många högstadieelever går vidare till gymnasiets yrkesprogram. Med stödet från Natur & Kultur kommer skolbiblioteken att stärka samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier i det pedagogiska arbetet, upprätta bokklubbar, köpa in fler böcker och anordna författarbesök, inte minst på yrkesprogrammen.