Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utveckla elevernas läsförståelse i svenska

Här hittar du läromedel som tränar eleverna i läsförståelse och lässtrategier – från lågstadiet till gymnasiet och sfi. Vi tipsar även om kompetensutvecklingsböcker som ger dig stöd i arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse.

Det viktigaste stöd du kan ge dina elever för att de ska utveckla sitt läsande är att tillsammans läsa och samtala kring texter. På så sätt får de både kognitiva och språkliga stödstrukturer. En bra formel att utgå från i arbetet med läsförståelse är den utökade didaktiska formeln för läsförståelse:

Det viktigaste stöd du kan ge dina elever för att de ska utveckla sitt läsande är att tillsammans läsa och samtala kring texter. På så sätt får de både kognitiva och språkliga stödstrukturer. En bra formel att utgå från i arbetet med läsförståelse är den utökade didaktiska formeln för läsförståelse:

läsning = avkodning × förståelse + motivation + aktivitet

För att utveckla läsförståelse krävs att eleven: 

  • kan avkoda texten
  • har tillräcklig ordförståelse
  • använder lässtrategier
  • aktiverar sina erfarenheter kring det ämne texten handlar om
  • aktiverar sina tidigare erfarenheter av texttypen.

Utveckla elevernas läsförståelse!

En elev som läser med god läsförståelse klarar dels att läsa som avkoppling, dels att läsa eftertänksamt med kritisk urskiljning. Eleven kan också använda läsning för att hämta information.

I kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk uttrycks att elever från skolstarten ska lära sig strategier. Där nämns lässtrategier för att förstå och tolka texter, strategier för att skriva olika typer av texter samt språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ner något man talat om.

Lässtrategier för förståelse är de mentala verktyg eleven behöver bli utrustad med för ett livslångt lärande. De kan liknas vid de verktyg som finns i en snickares verktygslåda. Det hjälper inte att använda en stjärnskruvmejsel om det ska borras ett hål i ett skåp eller en spik om det behövs en skruv.

Vissa elever förstår på egen hand vilka strategier som är bäst att använda, medan andra elever behöver få lärarens aktiva stöd för att förstå hur de ska göra för att förstå en text på djupet. Användning av olika strategier är inget mål i sig. Målet är att på djupet förstå vad man läser.

 

Lässtrategier för förståelse är de mentala verktyg eleven behöver bli utrustad med för ett livslångt lärande. De kan liknas vid de verktyg som finns i en snickares verktygslåda. Det hjälper inte att använda en stjärnskruvmejsel om det ska borras ett hål i ett skåp eller en spik om det behövs en skruv.

Vissa elever förstår på egen hand vilka strategier som är bäst att använda, medan andra elever behöver få lärarens aktiva stöd för att förstå hur de ska göra för att förstå en text på djupet. Användning av olika strategier är inget mål i sig. Målet är att på djupet förstå vad man läser.

 

Läsförståelse för lågstadiet

Läsförståelse för lågstadiet

På, mellan och bortom raderna åk 1-3

För att eleverna ska kunna tolka de texter som de läser behöver bearbeta texten. Detta görs med fördel tillsammans! Med hjälp av uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränar eleverna på att förstå, reflektera över och samtala om skönlitterära böcker.

Läs mer

Läsloket åk 1–3

En serie arbetsböcker för elever i årskurs 1-3 som undervisas i svenska som andraspråk. Böckerna är anpassade till Skolverkets bedömningsstsöd Bygga svenska.

Läs mer

Reading Power

Reading Power är Adrienne Gears framgångsrika tillvägagångssätt för att få eleverna att nå en djupare läsförståelse när de läser berättande texter.

Läs mer

Läsförståelse för mellanstadiet

Läsförståelse för mellanstadiet

På, mellan och bortom raderna åk 4-6

Flexibelt material för fördjupat arbete med läsförståelse som låter eleverna reflektera över och samtala om skönlitterära böcker.

Läs mer

Läsloket åk 4–6

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4–6.

Läs mer

Fördel Läs och förstå åk 4–6

Fördel Läs och förstå består av åtta specialskrivna berättande texter med tillhörande uppgifter. Texterna handlar om barn i mellanstadieåldern och tar upp teman som vänskap och mod. Passar elever som läser sva.

Läs mer

Öva & pröva åk 4-6

Öva & pröva består av tre övningsböcker som tränar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4, 5 och 6.

Läs mer

Läsförståelse för åk 7-9

Läsförståelse för åk 7-9

Öva & pröva

Öva & pröva är ett läromedel med tre övningsböcker som testar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7, 8 och 9.

Läs mer

Lär dig – Läs

Lär dig Läs är ett läsförståelsematerial för nyanlända elever. Texterna
i boken finns på tre olika språkliga nivåer, vilket gör materialet tacksamt att arbeta med i ett klassrum med stora språkliga nivåskillnader.

Läs mer

Fördel Läs åk 7–9

En bok med åtta specialskrivna skönlitterära texter för nyanlända ungdomar. Tar upp teman som kärlek, vänskap och mod.

Läs mer

Läsförståelse för grundläggande sva

Läsförståelse för grundläggande sva

Öva & Pröva

Öva & pröva är ett läromedel som testar och utvecklar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva för grundläggande sva delkurs 2–4.

Läs mer

Läsförståelse för gymnasiet

Läsförståelse för gymnasiet

Punkt

Punkt är ett engagerande läromedel som konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3 och låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

 

Läs mer

Läskompetens – lässtrategier för gymnasiets svenskkurser

Läskompetens fungerar som en praktisk språngbräda till det egna klassrummet för dig som vill arbeta utifrån den senaste forskningen om läsförståelse. Genom att knyta samman teori och praktik visar boken hur du kan arbeta med lässtrategier i svenskundervisningen.

Läs mer

Fler titlar för gymnasiet

Läsförståelse för sfi

Läsförståelse för sfi

Explicit ordundervisning

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända elever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Läs mer

Lästid

Lästid är en serie lättlästa noveller anpassade för nybörjarläsare på sfi kurs A och B, men kan även användas inom andra verksamheter. I novellerna får vi följa Salva och Hamid i olika vardagliga situationer knutna till sfi-kursplanens domäner familj, jobb, fritid och skola. 

Läs mer

Läspraktik

Läspraktik är en serie om tre noveller som alla utspelar sig på olika arbetsplatser. Här får läsaren bekanta sig med olika branscher och yrkestermer och samtidigt ta del av en skönlitterär text.  

Läs mer

Livet är härligt!

Livet är härligt! är en lättläst roman om vänskap, kärlek, jobb och föräldraskap. Hur gör man när man ska börja dejta som vuxen? Hur sätter man gränser för sitt tonårsbarn? Det här är en bok om livet som man läser med ett leende på läpparna.

Läs mer

Mitt i livet

Mitt i livet är en lättläst roman om vänskap, kärlek, jobb och familj. Om vad som kan hända när olika människor möts. En bok som många kan känna igen sig i, och som man läser med ett leende på läpparna.

Läs mer

Fler titlar för sfi