Försäljningen av andel i Akademi-bokhandeln ger starkt resultat efter finansiella poster

Stiftelsen Natur & Kulturs omsättning 2017 blev 351 (374) MSEK. Resultat efter finansnetto blev 113 (78) MSEK. Rensat för försäljningen av Akademibokhandeln sjönk resultatet.

Sammantaget blev 2017 ännu ett år med ett starkt ekonomiskt utfall för Natur & Kultur, till stor del orsakat av en framgångsrik försäljning av vår ägarandel i Akademibokhandeln. Justerar man utfallet för denna försäljning minskade resultatet, vilket är en effekt av stora digitala satsningar och en nedgång av läromedelsmarknaden, och särskilt avseende SFI-läromedel, en marknad där Natur & Kultur är marknadsledande, säger Per Almgren, vd Natur & Kultur.

 Förlagsverksamheten redovisade en omsättning på 350 (373) MSEK och ett rörelseresultat på 35 (66) MSEK. Lägre omsättning och svagare resultat är framför allt en effekt av minskning av läromedelsmarknaden i allmänhet och SFI/SVA-området (svenska för invandrare och svenska som andraspråk) i synnerhet samt högre avskrivningar på investeringar inom digital produktutveckling. Nedgången inom SFI/SVA-läromedel är huvudsakligen ett resultat av en fortsatt minskning, och en normalisering, av antal nyanlända, samt den stora upphandling av läromedel inom detta segment som ägde rum under 2016.   

 Utöver förlagsverksamheten påverkas stiftelsens resultat av främst finansförvaltningen, stiftelseverksamheten och intressebolag. För 2017 var den sammanlagda resultatpåverkan av dessa delar 78 (12) MSEK. Avvikelsen från 2016 härrör framför allt till att stiftelsen under 2017 gjorde en större reavinst vid försäljning av Akademibokhandeln.                  

 Natur & Kultur är en stiftelse, och därmed utan ägare som efterfrågar avkastning på insatt kapital. Stiftelsen avsätter istället del av sitt överskott till det som kallas stiftelseverksamheten. Denna verksamhet inkluderar utdelning av bidrag, stipendier och priser i linje med den humanistiska stiftelseurkund som utgör ramverk och värdegrund för verksamheten. Stiftelseverksamheten har vuxit under de senaste åren, under 2017 avsattes ca 9 (6) MSEK till denna verksamhet, och vi räknar med en fortsatt tillväxt av verksamheten även 2018. För mer information om stiftelseverksamheten se under fliken ”Priser, stipendier & stöd”.

För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd, 08-453 86 09
Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten, 08-453 86 30

Om stiftelsens verksamhet