Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kapitalförvaltning

Natur & Kultur har under lång tid bedrivit en finansiellt mycket framgångsrik verksamhet. Dels har förlagsverksamheten utvecklats bra, dels har de finansiella placeringarna utvecklats gynnsamt. Detta innebär att stiftelsen har kunnat ansamla ett betydande kapital som bland annat placeras i finansiella instrument. För vidare information hänvisas till Stiftelsens årsredovisning.

Förutom att fungera som en finansiell buffert ger kapitalet Natur & Kultur ett handlingsutrymme vad gäller nödvändiga operativa investeringar, inom exempelvis det digitala området. Därtill öppnar de möjligheter till medverkan i eventuella strukturaffärer i branschen, samt garantera stiftelsens självständighet.

Förvaltning

Förvaltningen av Stiftelsen Natur & Kulturs kapital sköts av ett placeringsutskott. Placeringsutskottet utses av stiftelsens styrelse. Placeringsutskottet sammanträder minst en gång per kvartal och beslutar om placering av stiftelsens kapital.

Miljö- och etikhänsyn i förvaltningen

Direkta placeringar ska så långt det är möjligt göras i företag och fonder som enligt placeringsutskottets bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i relevanta internationella konventioner. För företag verksamma i Sverige krävs vidare att de följer svensk lag.

 De konventioner som avses är främst 

  • konventioner om de mänskliga rättigheterna
  • barnkonventionen
  • ILO-konventionerna
  • Internationella miljökonventioner samt
  • konventioner mot mutor och korruption