Unified protocol Terapeutmanual

Diagnosöverskridande psykologisk behandling

Av David Barlow. Översatt av Christina Stalby

Unified protocol är en banbrytande psykologisk behandlingsform som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd istället för det diagnosspecifika. Upplägget tillvaratar forskningsrön som visar att många psykiatriska diagnoser överlappar varandra vad gäller uppkomst samt sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer.

Tryckta utgåvor

Unified protocol Terapeutmanual
Kartonnage 206 sidor. 2013-03-25. ISBN 9789127134331
Köp direkt via din återförsäljare

Unified protocol är en banbrytande psykologisk behandlingsform som utgår från det som är gemensamt för olika tillstånd istället för det diagnosspecifika. Upplägget tillvaratar forskningsrön som visar att många psykiatriska diagnoser överlappar varandra vad gäller uppkomst samt sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer.

Behandlingsprogrammet syftar till att hjälpa personer med de flesta typer av ångestsyndrom och depression, liksom relaterade tillstånd som präglas av känslomässiga svårigheter. En stor fördel är att det kan användas oavsett om personen lider av en eller flera diagnoser. Innehållet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och boken ger lättfattlig och detaljerad information om hur varje session ska genomföras. Målet är att hjälpa klienten att bättre hantera känslomässigt obehag, genom att förstå och reglera sina känsloupplevelser och att lära sig agera ändamålsenligt.

 

Terapeutmanualen riktar sig till yrkesverksamma kliniker med utbildning i KBT samt till studerande. På bokens webbplats finns formulär och annat arbetsmaterial. Manualen ska användas ihop med Unified protocol – Arbetsbok, som innehåller psykoedukation, övningar och hemuppgifter för klienten.

Huvudförfattare är David H. Barlow, professor i psykologi och psykiatri och en av världens mest framträdande psykoterapiforskare. Manualen har fackgranskats av Billy Larsson, fil.dr, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.