SOL NOVA Geografi

SOL NOVA är SO-läromedlet för alla klassrum

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör. 

Läs mer...
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok Digital

Elevbok 7 Digital

ISBN
9789127450127
Vill du beställa något av ovanstående till dig och dina elever?
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok SOL NOVA Geografi 7 Elevbok
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok

Elevbok 7

Utkom 7 juni 2019

Isbn
9789127450103
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok
Elevbok 7
Ingen Författare
233 kr
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok Digital SOL NOVA Geografi 7 Elevbok Digital
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok Digital
Onlineprodukt

Elevbok 7 Digital

Utkom 6 september 2019

Isbn
9789127450127
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok Digital
Elevbok 7 Digital
Ingen Författare
139 kr

Om SOL NOVA Geografi

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleder med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi . Därefter följer områdena; jorden och kartan, väder och klimat, jordens befolkning, resurser och hållbarhet. Boken avslutas med ett kapitel om våra världsdelar. I geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär.

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper om jordens resurser och hur vi skapar en hållbar framtid när vi brukar, förädlar och transporterar dem. Till exempel lyfts områden som produktion/konsumtion, handel/transporter och klimat i förändring.

Geografi 9 fördjupar elevernas kunskaper om jordens befolkning. Hur ser våra livsvillkor ut idag i olika delar av världen och kommer de vara hållbara i framtiden? Till exempel lyfts områden som fattiga/rika, urbanisering/migration och hälsa/ohälsa.

Om SOL NOVA-serien

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Det centrala innehållet och förmågorna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan göra kopplingar är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Digitalt

Digitalbok

SOL NOVA Geografi finns som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

SOL NOVA Historia

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Historia får eleverna se utvecklingslinjer i historia och hur samhällen förändrats genom tiderna fram till i dag. 

Läs mer

SOL NOVA Religion

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. 

Läs mer

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.   

Läs mer