SOL NOVA Geografi

SOL NOVA är SO-läromedlet för alla klassrum

Geografi
7-9

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.


Tryckta läromedel

SOL NOVA Geografi 7 Elevbok SOL NOVA Geografi 7 Elevbok
SOL NOVA Geografi 7 Elevbok Nyhet
Utgivningsdatum 2019-06-07
168 Sidor
ISBN 9789127450103
Häftad
Provläs

Om SOL NOVA Geografi

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleder med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi . Därefter följer områdena; jorden och kartan, väder och klimat, jordens befolkning, resurser och hållbarhet. Boken avslutas med ett kapitel om våra världsdelar. I geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär.

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper kring jordens naturresurser och jordens befolkning. Till exempel finns avsnitt om produktion, konsumtion, transport, migration och urbanisering.

Geografi 9 blickar mot framtiden. Hur ser våra olika livsvillkor ut idag i olika delar av världen och kommer de vara hållbara i framtiden? Till exempel lyfts områden som fattiga/rika och hälsa/ohälsa.

Om SOL NOVA-serien

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Det centrala innehållet och förmågorna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan göra kopplingar är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Digitalt

Digitalbok

SOL NOVA finns inom kort som digitalböcker med bland annat film, uppgifter och quiz.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

SOL NOVA utvärderingsex

Beställ ett utvärderingsexemplar