SOL NOVA Historia

SOL NOVA är SO-läromedlet för alla klassrum

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Historia får eleverna se utvecklingslinjer i historia och hur samhällen förändrats genom tiderna fram till i dag. 

Läs mer...
SOL NOVA Historia 7 Elevbok Digital

7 Elevbok Digital

ISBN
9789127450165
Vill du beställa något av ovanstående till dig och dina elever?
SOL NOVA Historia 7 Elevbok SOL NOVA Historia 7 Elevbok
SOL NOVA Historia 7 Elevbok
kommande

Elevbok 7

Utkommer 3 augusti 2020

Isbn
9789127450141
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 7 Elevbok
Elevbok 7
Ingen Författare
226 kr
SOL NOVA Historia 7 Elevbok Digital SOL NOVA Historia 7 Elevbok Digital
SOL NOVA Historia 7 Elevbok Digital
Onlineprodukt
kommande

7 Elevbok Digital

Utkommer 17 augusti 2020

Isbn
9789127450165
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 7 Elevbok Digital
7 Elevbok Digital
Ingen Författare
139 kr

Om SOL NOVA Historia

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats från de första människorna till nutid. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se  utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter värdering och användning av källor och olika former av historiebruk.

Historia 7 inleds med en beskrivning av historieämnet och varför vi läser det. Därefter följer kapitel om hur människan blir människa samt framväxten av högkulturer och antiken. Boken avslutas med nya tidens världshandel.

Historia 8 behandlar industrialiseringens konsekvenser, både i världen och i Sverige. Här får eleverna också lära sig mer om revolutionerna och då framför allt den amerikanska och franska. Som avslutning får elever läsa om imperialism och nationalism.

Historia 9 tar sin början i första världskriget och hur Sverige tar stegen mot att bli en demokrati. Därefter följer kapitel om andra världskriget samt hur det svenska välfärdssamhället utvecklas. Boken avslutas med efterkrigstiden och en blick mot framtiden.

Om SOL NOVA-serien

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Det centrala innehållet och förmågorna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan göra kopplingar är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Digitalt

Digitalbok

SOL NOVA finns inom kort som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

SOL NOVA utvärderingsex

Beställ ett utvärderingsexemplar

SOL NOVA Geografi

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör. 

Läs mer

SOL NOVA Religion

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. 

Läs mer

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.   

Läs mer