Dyslexi Från teori till praktik

Denna uppdaterade och omarbetade andra utgåva av Dyslexi från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi. 

Tryckta utgåvor

Dyslexi Från teori till praktik
Häftad 336 sidor. 2013-03-18. ISBN 9789127134683
Köp direkt via din återförsäljare

Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter.

Denna uppdaterade och omarbetade andra utgåva av Dyslexi från teori till praktik beskriver såväl det medicinska och individinriktade perspektivet som ett mer socialt perspektiv på dyslexi. I boken får läsaren en grundlig förståelse för hur dyslexibegreppet har vuxit fram och förändrats med ökad insikt för vad som orsakar dyslexi.

Författarna redogör för forskning som visar att explicit undervisning i fonemanalys i många fall kan förebygga lässvårigheter. Dyslexi från teori till praktik pekar även på faktorer som generellt främjar läs- och skrivinlärningen, till exempel vikten av tid för inlärning, betydelsen av överinlärning och automatisering, övningar i fonologisk medvetenhet och arbete med läsförståelse. Den visar också hur en noggrann kartläggning av avkodnings- och rättskrivningssvårigheter kan användas för att individanpassa undervisningen.

Standartverket Dyslexi från teori till praktik vänder sig främst till studenter, lärare, specialpedagoger och skolpsykologer men kan även läsas av alla som intresserar sig för ämnet.