Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Licensavtal

Licensavtal för digitala produkter och tjänster

Version, 2023-10-01

Licensavtalet i pdf-format

1.       Inledning

Detta licensavtal (”Licensavtalet”) gäller för digitala läromedel och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Stiftelsen Natur & Kultur, org.nr. 802000-3813 (”Natur & Kultur”).

 

2.      Licensavtalets omfattning

2.1      Licensavtalet gäller mellan Natur & Kultur och den fysiska eller juridiska person som träffar avtal med Natur & Kultur (”Licenstagaren”) beträffande användning av digitala läromedel, produkter och tjänster. En Licenstagare är i de flesta fall en skola eller annan utbildningsanordnare (”Skolan”), det vill säga en juridisk person. En Licenstagare kan även vara en fysisk person som på egen hand, eller som företrädare för en skola/organisation eller för en grupp användare, önskar använda Natur & Kulturs digitala läromedel, produkter och tjänster.

2.2     Natur & Kulturs digitala läromedel, produkter och tjänster kallas i detta avtal för (”Tjänster/na”). Tjänsterna kan omfatta en eller flera olika typer av digitala läromedel, produkter och tjänster och Licensavtalet gäller samtliga Tjänster som Natur & Kultur tillhandahåller.

2.3     De personer som använder Tjänsterna, t.ex. elever, lärare och privatpersoner, kallas i Licensavtalet för (”Användare”). Användarna ska vid första inloggning i Tjänsterna godkänna Tjänsternas användarvillkor (”Användarvillkoren”), vilka finns tillgängliga här nok.se/anvandarvillkor. Natur & Kultur uppdaterar fortlöpande sitt utbud av Tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, samt upphöra att tillhandahålla dessa.

2.4     Tjänsternas innehåll kan från tid till annan ändras genom att tjänst/produkt som tidigare ingått i Tjänsterna utgår. Natur & Kultur förbehåller sig rätten att ersätta utgående Tjänster med likvärdiga sådana.  

 

3.      Användning av Tjänsterna
3.1      Tjänsterna får endast användas av Licenstagaren samt Användare som enligt licensavtal med Natur & Kultur äger rätt att använda Tjänsterna. Vid användningen av Tjänsterna är Licenstagaren skyldig att iaktta de föreskrifter som anges i tillhörande dokumentation och de övriga anvisningar som Natur & Kultur utfärdat.

3.2     Licenstagaren får inte, utöver vad som krävs för Licenstagarens och Användarnas egen användning av Tjänsterna, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av Natur & Kultur tilldelade inloggningsuppgifter och användarbehörigheter.

3.3     För det fall Licenstagaren förvärvat licenser som kan tilldelas och överlåtas till flera Användare inom Skolan är Licenstagaren ansvarig för att samtliga Användare respekterar Natur & Kulturs rättigheter till Tjänsterna samt att Användarna godkänner de särskilda användarvillkoren som gäller för Tjänsterna.  Vidare är Licenstagaren ansvarig för att behandlingen av Användarnas personuppgifter är förenlig med GDPR och annan tillämplig lagstiftning, se punkt 11 nedan.  

 

3.4     Tjänsterna innehåller bilder, texter, videoklipp, musik eller annat material som Natur & Kultur tillhandahåller (nedan ”"N&K-material"). Vissa av Tjänsterna innehåller dock material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som Licenstagaren och/eller Användarna publicerar i Tjänsterna (nedan ”Användargenererat material”).  

 

3.5     Natur & Kultur har rätt att utan föregående varning stänga av Licenstagaren eller en Användare från vidare användning av Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med detta Licensavtal eller Användarvillkoren.

 

4.     Upplåtelse av rättigheter till Tjänsterna
4.1      Samtliga immateriella rättigheter förknippade med Tjänsterna, med undantag för Användargenererat material, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter, ägs av Natur & Kultur eller sådan tredje part med vilken Natur & Kultur träffat avtal. Licenstagaren erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i detta Licensavtal.

4.2     Natur & Kultur upplåter till Licenstagaren en icke-exklusiv licens att använda Tjänsterna under den tid licensen är giltig. När licensperiod har upphört för Tjänsterna ska Licenstagaren omgående upphöra med all användning av Tjänsterna.

4.3     Med undantag för vad som uttryckligen framgår av detta Licensavtal, eller är enligt avtal med Bonus Copyright Access (eller tillåten tillämpning enligt tvingande lagstiftning) får Licenstagaren inte: (i) ändra eller reproducera någon del av eller hela Tjänsterna; (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela Tjänsterna vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt eller i pappersform genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela Tjänsterna; (iv) underlicensiera, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda Tjänsterna kommersiellt; eller (v) göra Tjänsterna tillgängliga för tredje part.

4.4    Licenstagaren ansvarar för att ha inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till Användargenererat material samt för att Användarna har inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till Användargenererat material.

Licenstagaren äger inte rätt att använda Tjänsterna för text- och datautvinning, exempelvis för träning av system och tjänster för artificiell intelligens (AI), eller för att skapa nytt material (texter, bilder, ljud, filmer, animationer etc.).

          

5.      Ansvarsfrågor

5.1      Natur & Kultur ansvarar för att ha inhämtat samtliga tillstånd och rättigheter till N&K-material. När det gäller Användargenererat material så har Natur & Kultur ingen insyn i vad Licenstagaren och Användarna publicerar i Tjänsterna. Licenstagaren ansvarar därför själv för Användargenererat material som av Licenstagaren och/eller Användarna publiceras i Tjänsten. För det fall Licenstagaren uppmärksammas på att det förekommer olagligt material i Användargenererat material ska Licenstagaren skyndsamt underrätta Natur & Kultur om detta.

5.2     Licenstagaren är medveten om att Natur & Kultur kan komma att ta bort Användargenererat material som publicerats i Tjänsterna utan godkännande från upphovsmän och andra rättighetsinnehavare. Detta gäller även Användargenererat material som inte är förenligt med svensk lag och t.ex. innehåller hets mot folkgrupp, förtal eller uppvigling.  

5.3     Licenstagaren är skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla Natur & Kultur skadeslöst avseende kostnader som åsamkas Natur & Kultur till följd av anspråk från tredje man som kan härledas till Licenstagarens eller Användarnas brott mot detta Licensavtal eller överenskomna Användarvillkor, t.ex. vid intrång i annans immateriella rättigheter.

 

6.     Leverans
           Tjänsterna med tillhörande instruktioner levereras efter att Natur & Kultur, eller för det fall Licenstagaren handlar via extern återförsäljare, erhållit beställning. Tjänsterna skall anses vara levererade då användarbehörighet och inloggningsuppgifter översänts till eller gjorts tillgängliga för Licenstagaren. För digitala läromedel ges ingen returrätt.

 

7.      Betalning och villkor
           Vid Licenstagarens köp av Tjänster från Natur & Kultur gäller följande villkor nok.se/villkor. Vid köp av tjänster och produkter från externa återförsäljare gäller deras respektive betalnings- och köpvillkor.
 

8.     Ansvarsbegränsning
8.1      Natur & Kultur garanterar att framställandet och tillhandahållandet av Tjänsterna skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är Licenstagaren informerad om och accepterar att Natur & Kultur inte garanterar en oavbruten åtkomst till Tjänsterna och att Natur & Kultur inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då Tjänsternas åtkomst sker via internet. Natur & Kultur ansvarar för att Tjänsterna finns tillgängliga dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott på grund av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över.

8.2     Natur & Kultur ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, extern tjänst eller webbsida till vilken Tjänsterna länkar, undantaget material och sidor som är producerade av Natur & Kultur.

8.3     Natur & Kultur ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av Tjänsterna eller informationen som förmedlas i dessa.

          

9.     Fel eller brister
9.1      Om fel eller brist föreligger i Tjänsterna och om Natur & Kultur inte avhjälpt sådant fel eller företagit omleverans inom 15 dagar från Licenstagarens skriftliga reklamation, har Licenstagaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet gällande den digitala produkt eller tjänst som felet avser. Uppsägningsrätten förutsätter dock att avvikelsen är av väsentlig betydelse för Licenstagarens användning av Tjänsterna och att Licenstagaren använt Tjänsterna i enlighet med tillhörande instruktioner och dokumentation och övriga av Natur & Kultur meddelade föreskrifter.

 

10.   Avtalstid, upphörande   
10.1   Detta Licensavtal gäller under den tid som har angetts på användarbehörigheten av Tjänsterna som levererats till Licenstagaren. Vidare äger Licensavtalet giltighet även under tiden Användaren utnyttjar/använder kostnadsfria tjänster (t.ex. s.k. Extramaterial) som i många fall kan nyttjas utan begränsning i tid.

10.2   En licens ska aktiveras och Tjänsterna startas/användas första gången inom 4 månader från leverans av licensen.

10.3   För det fall Användargenererat material vid upprepade tillfällen innehåller olagligt material i enlighet med vad som anges i punkterna 5.1 och 5.2 äger Natur & Kultur rätt att omedelbart häva detta Licensavtal och stänga av Licenstagaren från Tjänsterna.

10.4   Utöver vad som i övrigt anges i detta Licensavtal har part till detta Licensavtal rätt att med omedelbar verkan säga upp Licensavtalet om motparten (a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tio dagar från andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.

10.5   Från och med dagen för Licensavtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att använda Tjänsterna.

                         

11.    Behandling av personuppgifter och cookies
11.1    Licensavtalet innefattar att Natur & Kultur förvaltar Licenstagarens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. De personuppgifter som Natur & Kultur kommer behandla är Licenstagarens och Användarnas namn, adress samt, e-postadress och kontouppgifter. Natur & Kultur kommer vidare att använda Licenstagarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information.

11.2    Skolan är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum i relation till Tjänsterna som Skolan licensierar.  Vissa av Naturs & Kulturs digitala läromedel finns tillgängliga på IT-servrar som Natur & Kultur ansvarar för. Natur & Kultur är då personuppgiftsbiträde till Skolan för behandling av personuppgifter i det digitala läromedlet eftersom Natur & Kultur behandlar personuppgifter för Skolans räkning.  

11.3    Natur & Kultur lagrar Användarens uppgifter bland annat för att hantera Användarens konto för digitala produkter och tjänster så länge kontot är aktivt eller har en giltig licens. Efter 180 dagars inaktivitet avidentifieras kontot från Användarens personuppgifter.      

11.4    Natur & Kulturs integritetspolicy förklarar närmare hur Natur & Kultur behandlar personuppgifter. Integritetspolicyn finns här  nok.se/integritetspolicy.

11.5    Natur & Kultur använder s.k. kakor (cookies) i sina produkter. Om Licenstagaren inte samtycker till användandet av kakor, kan Licenstagaren begränsa användandet av kakor i sin webbläsare. Licenstagaren kommer då inte att kunna använda vissa produkter som Natur & Kultur tillhandahåller på internet. I det fall Licenstagaren inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare, anses Licenstagaren ha samtyckt till dess användning.

11.6    Natur & Kulturs ambition är att hela tiden utveckla och förbättra Tjänsterna. I detta syfte har Natur & Kultur rätt att registrera, spara och föra statistik över Licenstagarens och Användarnas användning avseende Tjänsterna.  

 

12.    Villkorsändring
12.1    Natur & Kultur har rätt att vidta ändring i eller tillägg till villkoren i detta Licensavtal. Om ändring sker kommer Natur & Kultur att meddela dig detta innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-post, på Natur & Kulturs webbplats eller på annat sätt i Tjänsterna.

 

13.    Tvistlösning
13.1    Eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta Licensavtal ska lösas i enlighet med svensk rätt i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.