Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vill du hellre ha policyn som pdf så finns den här.

Version: 2021-09-23

Stiftelsen Natur & Kultur, i fortsättningen gemensamt kallat ”Natur & Kultur” eller ”Vi”, värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med "personuppgifter" avser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vår policy beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.  

Natur & Kultur behandlar olika typer av personuppgifter. Vi behandlar t.ex. personuppgifter för de upphovspersoner som är delaktiga i vår utgivning, för de personer som köper våra böcker och för de som licensierar våra digitala läromedel och e-kurser (i fortsättningen gemensamt kallade ”tjänsterna”). Nedan beskriver vi i detalj hur och varför vi behandlar dina personuppgifter 

Natur & Kultur är personuppgiftsansvarig med hänsyn till tjänsterna, men andra utvalda samarbetspartners, leverantörer eller dotterbolag kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter tillsammans med Natur & Kultur.  

Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna integritetspolicy. Om du lämnar någon annans personuppgifter till oss är du ansvarig för att Natur & Kultur får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor.  

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Natur & Kulturs webbplats www.nok.se/integritetspolicy och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa. 

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Insamling och behandling av personuppgifter kan ske när du till exempel köper våra produkter, registrerar dig för nyhetsbrev, via kundundersökningar eller via cookies när du besöker någon av våra webbplatser eller när du använder tjänsterna. Dina personuppgifter kan finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt. Insamling av personuppgifter kan även ske i vår omvärldsbevakning. 

Det är viktigt för både dig och Natur & Kultur att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att hämta in personuppgifter från externa källor såsom offentliga register. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.  

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR? 

Hantera köp 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera köp av våra produkter, t.ex. böcker eller tjänster. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera ditt köp. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet. Denna behandling inkluderar även kommunikation gällande ditt köp 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 
 • Betal- och kvittouppgifter 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig. 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för den tid som krävs av bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.  

 

Hantera avtal med författare, översättare, illustratörer och andra upphovspersoner 

Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med att du ingår ett avtal med oss, eller under avtalets tid, för att möjliggöra våra och dina åtaganden. I avtalet ingår bland annat reglering kring framtagande av manus, produktion, utgivningsverksamhet, marknadsföring, distribution av artikelinformation och försäljning av ett verk. Vidare finns åtaganden om uppföljning av försäljningen och utbetalning av ersättning till dig.  

Beroende på vilken typ av avtal vi har träffat med dig kan vi behöva lagra ditt personnummer för att vara säkra på att korrekt kunna identifiera dig och slutföra finansiella åtaganden som royaltyutbetalningar och liknande. Vi behandlar även ditt namn inom ramen för en förteckning över Natur & Kulturs utgivna verk (ISBN, Upphovspersoner och titel) för att kunna möjliggöra vår utgivningsverksamhet.  

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Namn, personnummer, adress, 
 • E-post, telefonnummer, kontonummer 
 • Bilder 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.  

 

Ditt och vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter som behövs för artikelinformation och kommunikation kring andra projekt.  

Lagringsperiod: Från insamlandet och så länge avtalet är giltigt. Efter utgången av avtalet, om inget annat uttryckligen överenskommits, raderas alla personuppgifter ur våra system och databaser inom 24 månader om inte betalningsåtaganden kvarstår. Undantag från radering av personuppgifter gäller också för sådant vi behöver spara enligt lag, till exempel enligt bokföringslagen och inkomstskattelagen.  

 

Vi sparar kopior på ingångna avtal kopplade till ett verk samt den korrespondens som lett fram till ett avtal under den upphovsrättsliga skyddstiden enligt svensk lag. 

 

 
Hantera konton för digitala produkter och tjänster 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera ditt konto hos Natur & Kultur för att till exempel erbjuda dig digitala produkter, kommunicera med dig, besvara förfrågningar från dig, hantera reklamationer, säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade och för att hantera en eventuell tvist.  

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 
 • Betaluppgifter 

 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som ingåtts mellan Natur & Kultur och dig avseende kontot. 

Lagringsperiod: Så länge kontot är aktivt och har en giltig licens. Efter 180 dagars inaktivitet avidentifieras kontot från dina personuppgifter.  

 

Hantera manuskript som sänds till Natur & Kultur 

Blivande författare kan skicka in manuskript, synopsis eller idéer om bokprojekt till oss via e-post. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig. Var noga med att inte skicka originalmanus, bilder eller liknande, då vi inte har möjlighet att ansvara för dessa. 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 

 

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig. 

Lagringsperiod: Vi sparar dina personuppgifter intill dess att vi har tagit beslut kring ditt manuskript eller synopsis, dock aldrig längre än 36 månader från det att personuppgifterna kom oss tillhanda. 

Hantera anställningsärenden 

Alla ansökningar och intresseanmälningar om anställning hos oss ska ske via vårt rekryteringsverktyg Teamtailor. Vi sparar de personuppgifter du lämnar för att kunna kommunicera med dig i det aktuella rekryteringsärendet.  

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 
 • Ålder/personnummer 

 

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsärende. 

Lagringsperiod: Om ansökan inte leder till anställning sparar vi dina personuppgifter i 6 månader efter att rekryteringsärendet är avslutat. Vid anställning sparas dina personuppgifter under hela anställningstiden och därefter den tid som krävs av annan tillämplig lagstiftning.   

Nyhetsbrev 

Genom att godkänna nyhetsbrev från Natur & Kultur lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring, enligt marknadsföringslagen, från oss, från våra dotterbolag och från våra utvalda samarbetspartners. Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig inom de ämnesområden du har valt.  

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken. 

 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress 

 

 

Grund för behandlingen är ditt samtycke till att motta nyhetsbrev från Natur & Kultur. 

 

Lagringsperiod: Till dess att samtycket återkallas.   

 

Kommunikation kring erbjudanden, tävlingar och event 

Genom att acceptera erbjudanden och kommunikation från Natur & Kultur lämnar du ditt samtycke till elektronisk marknadsföring, enligt marknadsföringslagen, från oss, från våra dotterbolag och från våra utvalda samarbetspartners. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera relevant information och lämna generella och personliga erbjudanden till dig via brev, e-post och olika digitala kanaler. För att lyckas med detta analyserar vi den information som vi samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera olika kunder i olika kundkategorier baserat på bland annat köp- och beteendemönster och interaktioner med Natur & Kultur. 

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken. 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 

 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster. 

 

Grund för behandlingen kan även vara ditt samtycke till att motta kommunikation, inbjudningar och erbjudanden.  

 

Lagringsperiod: Under den tid som tävlingen eller eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår samt 12 månader. Uppdatering av listor för inbjudningar till våra event och tävlingar görs årligen. När ett utskick är grundat på samtycke lagras uppgifterna till dess att samtycket återkallas.  


Kontaktpersoner hos återförsäljare, leverantörer och andra samarbetspartners
 

Vi behandlar kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med våra återförsäljare, leverantörer och andra samarbetsparters. 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-post och telefonnummer som är relaterade till ditt arbete. 

 

Grund för behandlingen är vårt och ditt berättigade intresse av att kunna kommunicera kring affärsrelaterade frågor. 

Lagringsperiod: Så länge vi har ekonomiska transaktioner med det företag/organisation som du företräder och ytterligare 24 månader. Undantag gäller dock för uppgifter vi måste spara enligt lag, t.ex. bokföringslagen. 

 
Hantera ansökningar och nomineringar gällande bidrag, stipendier, priser och stöd 

Natur & Kulturs ideella verksamhet delar ut ett flertal priser och stipendium varje år. Vi ger även ekonomiskt stöd och bidrag till organisationer som är verksamma inom de områden som anges i Natur & Kulturs stiftelseurkund, bl.a. skola, utbildning, mänskliga rättigheter, integration och demokratifrågor.  

Vi sparar de personuppgifter du lämnar till oss i samband med en ansökan eller nominering för att kunna kommunicera med dig och den organisation som du eventuellt företräder. Observera att om du lämnar någon annans personuppgifter är du ansvarig för att Natur & Kultur får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga integritetsvillkor. 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress. 
 • Kontonummer och andra bankuppgifter. 

 

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig och den organisation du företräder kring ansökan till vår stiftelse-verksamhet. 

Vid kommunikation som ej rör den aktuella ansökan är grund för behandlingen ditt och vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter som behövs för kommunikation kring andra projekt, priser och event. 

Lagringsperiod: Vi sparar dina personuppgifter intill dess att vi har tagit beslut kring din ansökan om bidrag, pris, stöd eller stipendium, dock aldrig längre än 24 månader. När ett utskick är grundat på samtycke lagras uppgifterna till dess att samtycket återkallas. 

 

 

Hantering av kundserviceärenden  

 

Nödvändig hantering för att kommunicera och besvara eventuella frågor till kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller övriga kanaler. Även utredning av eventuella klagomål och supportärenden inbegripet teknisk support.  

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 
 • Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning 

Behandlingen är grundad på vårt berättigade intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende. 

 

Behandlingen kan även vara grundad på våra avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet med dig. 

 

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats och ytterligare 12 månader för eventuell uppföljning. 


Utveckling/utvärdering/förbättring av våra tjänster, produkter och system 

Nödvändig hantering för att förbättra och anpassa våra tjänster, produkter och system i syfte att de ska fortsätta vara moderna, användarvänliga, följa med den tekniska utvecklingen, ha hög säkerhet och för att förbättra service till våra kunder. 

Vi vill ge våra kunder möjlighet att påverka vårt utbud och skickar därför ibland ut kundundersökningar, enkäter och förfrågningar som handlar om våra tjänster. Deltagandet är frivilligt och man behöver inte lämna in personuppgifter. 

 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Ålder, kön, bostadsort 
 • Köpinformation 
 • Korrespondens och feedback 
 • Teknisk data 
 • Interaktionsdata 
 • Finansiell data 

Behandlingen är grundad på berättigat intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 12 månader därefter. 


Rättsliga förpliktelser 

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftningen, penningtvättslagen etc.   

 

Uppgifter 

Laglig grund för behandlingen 

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn 
 • Betalningsinformation 
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress 
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp 

Behandlingen är grundad på rättsliga förpliktelser. 

Lagringsperiod: Enligt Sveriges gällande lagar och förordningar på respektive område.  

 

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?  

 

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.  


VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
 

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. företag, leverantörer och organisationer. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Samtliga mottagare behandlar endast dina uppgifter i enlighet med Natur & Kulturs instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall Natur & Kultur har avtal med underbiträde i tredje land är en eventuell överföring till tredje land skyddade av de standardavtalsklausuler som är godkända av EU. Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vissa syften. 

Mottagare 

Syfte 

Laglig grund för överföringen 

Myndigheter 

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det. 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser. 

Betallösningar 

Vi kan lämna betalinformation till kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer. 

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det ingångna avtalet. 

Domstol, Motparter, etc. 

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter. 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. 

Potentiella köpare 

och säljare 

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning. 

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen. 

 

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER? 

Natur & Kultur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.  

ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR 

I Natur & Kulturs tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Natur & Kultur. Natur & Kultur ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor. 

COOKIES 

Natur & Kultur kan komma att använda cookies på våra digitala tjänster. Information om hur Natur & Kultur använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av gällande cookiesvillkor som du hittar på vår webbplats. 

DINA RÄTTIGHETER 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

 • Tillgång till dina personuppgifter 

Du har rätt att begära ut information från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 

 

 • Begära rättelse 

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.  

 

 • Återkalla samtycke med framtida verkan 

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. 

 

 • Motsätta dig behandling för ändamål rörande direkt marknadsföring 

Du har rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.  

 

 • Motsätta dig viss behandling 

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset. 

 

 • Radering 

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. 

 

 • Begränsning av behandling 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.  

 

 • Dataportabilitet 

Du har rätt att få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. 

 

VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR? 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy.se.  

Kontaktuppgifter 

Att: Dataskyddsombud 

Stiftelsen Natur & Kultur 

Box 24047, 104 50 Stockholm. 

E-post: dataskyddsombud@nok.se

Telefonnummer: 08 – 453 86 00. 

Kontakt integritetfrågor

Stiftelsen Natur & Kultur
Box 24047, 104 50 Stockholm.