Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Köpvillkor Privat- och företagskunder

Villkor för privat- och företagskunder.

Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller för köp hos Stiftelsen Natur & Kultur 802000-3813 (nedan kallad ”Natur & Kultur).

Villkor som pdf

Kontakta oss:
Postadress: Box 24047, 104 50 Stockholm
Besöksadress: Linnégatan 87A, 115 23 Stockholm
Telefon: 08-453 86 00
Fax: 08-453 87 90
E-post webborder@nok.se

Allmänt

Natur & Kultur säljer fysiska samt digitala produkter och tjänster, (nedan gemensamt kallade ”Produkten/rna”) via sin webbplats www.nok.se (”Webbplatsen”) med leverans till privatperson över 18 år (”Privatkund”) och föreningar, bolag och offentliga institutioner (nedan gemensamt kallade ”Företagskund”) inom Sverige (Privatkund och Företagskund benämns nedan gemensamt för ”Kund”). Med digital produkt avses icke-fysiska produkter och tjänster som går att köpa eller abonnera på Webbplatsen (”Digital Produkt”). Köpvillkoren gäller mellan Natur & Kultur och Kund.

Kund handlar genom att klicka på knappen ”Köp” bredvid Produkten som Kund vill köpa, varpå Produkten läggs till i varukorgen. För att slutföra köpet klickar Kund på varukorgen och går vidare till kassan där denne får fylla i sin information. När Kund ska slutföra sitt köp skickas denne vidare till Klarna som är Natur & Kulturs samarbetspartner för betalning.

Natur & Kultur erbjuder även Privatkund att teckna abonnemangsavtal beträffande ”Digital Produkt”.

Priser och betalning

Betalning sker via vår samarbetspartner Klarna. Fullständiga villkor avseende Klarnas betalningsmetoder hittar du här http://www.klarna.com/se/villkor/.

Väljer Kund att betala via faktura skickas fakturan till det e-postkonto som Kund anger när denne genomför sitt köp med betalningsvillkor 14 dagar. Innan Kund slutför sitt köp kommer denne kunna se det totala priset för sitt köp av Produkten, inkluderande mervärdesskatt och eventuell fraktkostnad. 

När det gäller Privatkund som tecknar abonnemangsavtal beträffande Digital Produkt gäller en minsta abonnemangstid på en kalendermånad, vilka betalas via Klarna enligt ovanstående villkor. Abonnemangsavtalet gäller tillsvidare och förlängs till dess uppsägning görs. Sista dag att avbeställa är dagen före förnyelsedatum. För det fall Privatkund inte säger upp abonnemanget för den avtalade abonnemangsperioden, förlängs abonnemanget med ytterligare en kalendermånad. Utebliven betalning är inte godtagbar grund för uppsägning.

Priserna på Produkterna anges i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms) för privatkunder och exklusive moms för företagskunder. Momsen är 6% för alla fysiska samt digitala Produkter och 25 % för onlinekurser

Leverans och frakt

Produktens leveranstid beror på vilken typ av produkt Kund köper. Produkter som finns i lager skickas på en gång medan s.k. Print on demand-produkter inte kan levereras förrän de anländer från tryckeriet. Leverans av Digital Produkt sker i samband med att Kund har slutfört köpet. Natur & Kultur reserverar sig emellertid för slutförsäljning av beställd Produkt.

Är Kund inloggad vid köp av Digital Produkt levereras Produkten direkt till dennes konto annars får Kund en aktiveringslänk via e-post.

Vid köp av Digital Produkt får Kund en aktiveringslänk via e-post. Vid köp av abonnemang av Digital Produkt levereras Produkten direkt till Kundens konto.

För närvarande erbjuder Natur & Kultur frakt av fysiska produkter via Förlagssystem till en kostnad om 25 kr för Privatkund och 99 kr för Företagskund, inkl 25 % moms. Detta pris gäller oavsett antalet böcker som beställs. Närmare information om leverans av Produkter till Privatkund och Företagskund framgår av Webbplatsen.

Fraktkostnader tillkommer inte för Digitala Produkter.

För det fall Natur & Kultur behöver kommunicera med Kund i frågor avseende dennes beställning kommer Natur & Kultur att skicka meddelanden till av Kund angiven e-postadress.
Kund åtar sig således att bevaka sin e-post efter genomförd beställning.

Avbeställning av produkt och uppsägning av abonnemang

Kund kan avbeställa ett köp av en Produkt fram till att Produkten inte har skickats från vår samarbetspartner Förlagssystem. Kund kan kontakta oss på antingen webborder@nok.se eller 08 – 453 87 00 för hjälp med avbeställning.

Privatkund kan säga upp sitt abonnemangsavtal beträffande Digital Produkt. Uppsägning ska göras på Hemskärmen när kunden är inloggad på sitt konto. Vid frågor eller problem med inloggning kan Kund kontakta webborder@nok.se.

Utebliven betalning är inte godtagbar grund för uppsägning.

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal (”Distansavtalslagen”) har Privatkund rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att denna har tagit emot en vara.
Företagskunder har ingen ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Privatkund som vill utöva sin s.k. ångerrätt gör detta genom att meddela Natur & Kultur inom 14 dagar från att Produkten togs emot av Privatkund genom att maila webborder@nok.se . När Privatkund har meddelat Natur & Kultur om att denne vill utöva sin ångerrätt ska Privatkund utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar skicka tillbaka Produkten till Natur & Kultur. Privatkund betalar själv för returfrakten och returnerar Produkten till följande adress:

Förlagssystem
Tunavägen 90
791 61 Falun

Kund ska bifoga följesedeln vid retur.

Privatkund rekommenderas att skicka tillbaka Produkten i den förpackning som Produkten levereras i, detta är dock inte ett krav för Privatkund att kunna utöva sin ångerrätt. Mer
information om returer finns på nok.se/retur. Vid Privatkunds utövande av ångerrätten ska Natur & Kultur utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att ha mottagit Privatkunds önskan om att utöva sin ångerrätt (frånträda avtalet) återbetala kostnader för beställningen av Produkten. Privatkund är emellertid ansvarig för Produktens värdeminskning i den mån den beror på att Privatkund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Ångerrätten gäller dock inte vid följande fall:

 • Digitala Produkter (digitalt innehåll som har levererats till Privatkund på något annat
  sätt än på ett fysiskt medium);
 • Produkter som tillhandahålls via Print on demand och som trycks först när beställning
  gjorts av produkt.

Med beaktande av ovanstående undantag i Distansavtalslagen samtycker Privatkund till att ångerrätten inte omfattar Digitala Produkter eftersom de inte går att returnera till följd av sin karaktär.

Ansvar

Natur & Kultur ansvarar inte för driftstörningar på Webbplatsen, t.ex. beträffande funktionalitet och annan felaktig information. Utöver vad som framgår av Köpvillkoren och
konsumentlagstiftning har Natur & Kultur inget ansvar för fel, förseningar eller eventuella slutförsäljningar.

Vidare förbehåller sig även Natur & Kultur rätten till prisjustering av Produkterna på Webbplatsen utan föregående avisering. Natur & Kultur ansvarar således inte för eventuella
skador, direkta eller indirekta, som Kund kan lida till följd av något av de ovanstående. Kund ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Reklamation

Kund har rätt att reklamera köpt Produkt för det fall Kund erhåller en felaktig Produkt eller Produkt som avviker från vad som följer av avtalet mellan Kund och Natur & Kultur. Kund
som önskar reklamera en Produkt ska kontakta kundservice på e-post webborder@nok.se eller telefon 08 – 453 86 00. Kund ska lämna meddelande om reklamation inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast tre (3) år från att Privatkund tagit emot Produkten och två (2) år från att Företagskund tagit emot Produkten. Natur & Kultur ansvarar emellertid endast för felet i Produkten om det är ursprungligt, d.v.s. att felet fanns i Produkten redan när Kund tog emot den.
Vid godkänd reklamation förbehåller sig Natur & Kultur rätten att:

 • avhjälpa felet, d.v.s. att Natur & Kultur rättar till felet i Produkten;
 • omleverera, d.v.s. att Kund utan kostnad får en ny likvärdig vara;
 • häva köpet, d.v.s. att Produkten returneras till Natur & Kultur och Kund får pengarna
  tillbaka.

Personuppgiftsbehandling

All behandling av personuppgifter i samband med köp på Webbplatsen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om hur Natur & Kultur behandlar Kunds personuppgifter finns att läsa i Natur & Kulturs integritetspolicy https://nok.se/juridiskinformation/integritetspolicy/.

Klarna är att betrakta som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kund lämnar till Klarna i samband med betalning.

Ändring av Köpvillkoren

Natur & Kultur äger rätt att utan förvarning, oaktad anledning, ändra Köpvillkoren utan föregående avisering till Kund. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga
på Webbplatsen. Kund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad avser Köpvillkoren.

Immateriella rättigheter

Natur & Kultur äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, varumärken, namn och logotyper och andra immateriella rättigheter som finns tillgängligt på
Webbplatsen. Kund äger inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material. Vidare är Produkterna som tillhandahålls på Webbplatsen
skyddade av upphovsrätt. Detta innebär i korthet att Kund inte äger rätt att kopiera, mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra Produkterna till annan.
Ingenting av det som tillhandahålls på Webbplatsen under ett varumärke som Natur & Kultur äger eller licensierar ska tolkas som en upplåtelse av licens eller rätt för Kund att använda de varumärken som är synliga på eller i Webbplatsen.

Kund äger inte rätt att använda Produkterna för s.k. text- och datautvinning, exempelvis för träning av system och tjänster för artificiell intelligens (AI), eller för att skapa nytt material (texter, bilder, ljud, filmer, animationer etc).

Meddelanden

Natur & Kultur kan komma att skicka meddelanden till Kund om t.ex. beställningar och bokningar eller för att svara på Kunds frågor. Vid vissa tillfällen kan Natur & Kultur även
skicka meddelanden med information och specialerbjudanden om produkter och tjänster som Kund kan ha intresse av. Natur & Kultur kommer inte att skicka sådana meddelanden om Kund uppgivit att den vill avstå från sådana erbjudanden.

Lagval och tvistelösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning och tillämpning av Köpvillkoren ska Natur & Kultur och Kund i första hand försöka komma överens. Om Natur & Kultur och Kund inte kan enas ska tvisten prövas av allmän domstol. Tvist med Privatkund kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.