Sara Persson

Sara Persson är grundskolelärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning på formativ bedömning. Hon föreläser och skriver i bloggen Hjärtat hos@frksarapersson om nyanlända elevers lärande, flerspråkighet samt läs- och skrivundervisning i åk 1-6.