Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Cullbergstipendiater

Ana Rita Vieira Monteiro (vit tröja) och Jennifer Sjödin är årets mottagare av Cullbergstipendiet och ska besöka psykiatriska verksamheter i Storbritannien och USA. De delar på 85 000 kronor i resestipendier från stiftelsen Natur & Kultur för att hämta hem kunskaper från psykiatrin utomlands så snart det blir möjligt igen, givet den pågående pandemin.

Ana Rita Monteiro, ST-läkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm, ska besöka Birkbeck, University of London, Storbritannien, för att delta i en forskningsgrupps arbete med projektet ”the Smart Gaming Campaign” som syftar till att främja oproblematiskt dataspelande hos ungdomar och vuxna.   

–Att använda digitala verktyg har uppenbara fördelar inte minst under en pandemi, men risken för ett överutnyttjande som påverkar den mentala hälsan finns. Årets ena stipendiat ska delta i ett projekt om dataspelande vid University of London som varit mycket framgångsrikt i att öka medvetenheten om spelberoende och förebygga det. Projektet är del av en stor multinationell studie, säger Johan Cullberg, professor i psykiatri, författare och initiativtagare till stipendiet.

Jennifer Sjödin, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri, ska studera hur man vid Enheten för psykosomatik och konsultationspsykiatri på New York Presbyterian hospital vid Columbia University Irving Medical Center vårdar psykiatriska patienter med somatisk samsjuklighet eller som presenterar psykiska besvär som somatiska symtom.
 
–Patienter med psykisk sjukdom är ofta sjukare somatiskt än övriga befolkningen, de får ofta sämre vård och de missförstås inte sällan i sina vårdkontakter. Därför är det angeläget att den andra av årets stipendiater ska studera hur vården och utfallet för dessa patienter kan förbättras. Det ska ske genom att hon får följa arbetet på en klinisk enhet för psykosomatik och konsultationspsykiatri som har i uppdrag att ta itu med de psykiatriska frågeställningarna hos medicinska och kirurgiska slutenvårds- och öppenvårdspatienter vid ett framstående sjukhus som tillhör Columbia University i New York, fortsätter Johan Cullberg.

Cullbergstipendiater 2020:

Likin Chin, ST-läkare vid Psykiatri Nordväst i Stockholm, ska auskultera vid the Institute of Mental Health i Singapore, för att studera hur stigmatisering av personer med psykisk sjukdom tar sig uttryck i ett samhälle präglat av ultrasnabb modernisering.

Maria Hellman, barn- och ungdomspsykiater, Psykiatripartners i Östergötland, ska besöka det främst digitala men också Londonbaserade Children´s e-hospital för att studera hur man där utreder, behandlar och strukturerat följer upp barn med PANS/PANDAS (”Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome” respektive ”Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection”) och hur man arbetar med konsultationer på distans.

Björn Wallén, ST-läkare vid Allmänpsykiatriska kliniken i Falun & Säter, ska vid universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland, studera behandlingsprinciper och omhändertagande av patienter med psykossjukdom i en slutenvård utan låsta dörrar.

Daniela Enache, ST-läkare vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, ska besöka den äldrepsykiatriska kliniken vid Rigshospitals- og Frederiksberg matriklen Region Hovedstadens Psykiatri, Köpenhamn, Danmark, för att studera läkares och andra hälsoprofessioners arbetssätt inom geropsykiatrin.

Cullbergstipendiater 2019

Fredrik von Beetzen, ST-läkare vid Psykiatri Nordväst i Stockholm, ska besöka National Center for Mental Health i Manila, Filippinerna, för att studera utvecklingen inom den psykiatriska vården och hur sociokulturella faktorer påverkar stigman kring psykisk ohälsa.

Spyridon Baltzis, ST-läkare vid Vuxenpsykiatrin i Helsingborg,ska vistas vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York, för att studera bakomliggande genetiska, molekulära och psykofarmakologiska mekanismer vid smärta, depression och beroende.

Maria Unenge Hallerbäck,överläkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin och forskningsledare i Region Värmland, ska besöka Seaver Center for Autism Research and Treatment vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York för att ta del av deras arbete med barn och ungdomar med autism.

Björn Serrander, ST-läkare på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, ska besöka University of California San Francisco Department of Psychiatry för att studera utredning av och behandlingsprogram för adhd bland barn och ungdomar.

Alexander Lohoff, ST-läkare vid Prima Barn i Stockholm, skall besöka Careggi University Hospital, Florens och University of Naples Federico II, Neapel för att ta del av arbetet mot psykisk ohälsa hos personer med könsinkongruensi Italien.

Cullbergstipendiater 2018

Carlos J Gutiérrez, psykiater på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ska vid det psykiatriska sjukhuset Centre de Santé Mentale Dalal Xel i Fatick, Senegal, studera den kliniska vardagen, strategier och metoder i den kulturella kontext som råder där.

Gustav Wingquist och Fredrik Wikström, båda ST-läkare vid Psykiatri Sydväst i Stockholm, ska vid den affektiva kliniken vid Instituto de Psiquiatria, Universidade de Sao Paolo, Brasilien, studera hur man tillämpar kunskaper kring affektiva sjukdomar i Brasilien.

Maria la Greca och Lena Nylander, båda överläkare inom vuxenpsykiatrin i Lund, ska resa till Buenos Aires, Argentina, och Montevideo, Uruguay. De ska där besöka såväl vuxenpsykiatriska som barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter, universitet samt en anhörigförening, för ömsesidigt kunskapsutbyte.

Anna Serafin, överläkare vid psykiatriska mottagningen för unga vuxna, Universitetssjukhuset i Örebro, ska besöka Stavanger Universitetssykehus, Norge, för att studera hur man arbetar med TIPS-modellen för tidig intervention vid psykos hos unga vuxna.

Cullbergstipendiater 2017

Therese Hillström, ST-läkare vid Psykiatri Nordväst, Stockholm, ska vid University of Miami Hospital, USA, studera den högspecialiserade och individanpassade vård som bedrivs där samt hur man införlivar kliniska studier i den dagliga vården.

Nasim Hanie Hoseini, ST-läkare BUP, Stockholm, ska vid St George Hospital University Medical Center och University of Saint-Joseph i Beirut, Libanon, studera hur man arbetar med psykiatrisk vård i en instabil kontext, med fokus bland annat på posttraumatiskt stressyndrom och psykisk ohälsa hos flyktingar.

Kajsa Nordström, ST-läkare vid Psykiatri Södra, Stockholm, ska vid två psykiatriska sjukhus i Buenos Aires, Argentina, studera arbetsmetoder och behandlingsrutiner samt vilka sociala stödinsatser som erbjuds.

Esther van de Wall, ST-läkare BUP, Örebro, ska vid Child Mental Health Services i Perth, Australien, studera transkulturella aspekter av trauma och hur man arbetar med aboriginska barn och ungdomar som utsatts för trauma.

Adrian Fröjdh och Sazia Rahman, båda ST-läkare vid Psykiatri Sydväst, Stockholm, ska inom ramen för klinikens internationella utbyte auskultera på barnpsykiatriska och beroendemedicinska verksamheter vid den psykiatriska kliniken Aurora i San Diego, USA. 

Vi kan inte uppfinna hjulet själva hela tiden, eller tro att de lösningar vi har i dag är de enda rätta. Genom att lyfta blicken mot omvärlden kan vi få nya perspektiv som berikar vården. Anna Svensson, stipendiat 2010 som reste till Australien

Intervju med tre stipendiater

Anna Svensson reste till Orange, Australien 2010

Vad har stipendiet betytt för dig?
Jag fick möjlighet att besöka Centre for Rural and Remote Mental Health i Orange, Australien. För mig personligen var det en unik möjlighet att se hur modern psykiatri kan bedrivas i extrem glesbygd. 

Vad tror du stipendiet betyder för utvecklingen av vården inom psykiatrin?
Det är oerhört viktigt. Vi kan inte uppfinna hjulet själva hela tiden, eller tro att de lösningar vi har i dag är de enda rätta. Genom att lyfta blicken mot omvärlden kan vi få nya perspektiv som berikar vården.

Hur har du använt dig av kunskapen som du förvärvade under din stipendieresa?
Jag arbetade under några år som läkarchef i Hälsingland, som har en hel del glesbefolkade områden. Några lösningar som jag sett i Australien kunde jag införa hos oss och de har haft mycket stor betydelse för våra patienter.

Vad gör du i dag?
Nu håller jag på att slutföra min ST. Eftersom jag hade ett avbrott för ett chefskap mitt i så har ST:n dragit ut på tiden, men nu tycker jag det är dags att bli färdig specialist!

 

Nasim Pourghazian (fd Hanie Hoseini) reste till Beirut, Libanon 2017.

Vad har stipendiet betytt för dig?
Cullbergstipendiet gav mig chansen att bekantas med den psykiatriska vården i Mellanöstern samtidigt som jag fick en värdefull inblick i en region som drabbats hårt av politisk konflikt. Utöver möjligheten att se kontrasterna mellan privatdriven psykiatrisk vård i huvudstaden och en NGO (non-governmental organisation, reds anm) som stöttade syriska flyktingar med psykisk ohälsa på landsbygden, så fick jag också en liten introduktion till de många utmaningar som psykiatrin och hälsovårdsarbetare möter utanför Sverige.  

Vad tror du stipendiet betyder för utvecklingen av vården inom psykiatrin?
Den psykiatriska vetenskapen utvecklas väldigt snabbt samtidigt som det är ett av de medicinska områdena som berörs starkast av kultur, traditioner och den sociala omgivningen. Därför är det här resestipendiet, som uppmuntrar ST-läkare att ta lärdom av psykiatri utövad i en annan kulturell, social miljö väldigt viktigt. Stipendiet ger oss chansen att ta ett steg ut i världen från vår skyddade svenska miljö och öppnar upp för erfarenhetsbyte i båda riktningar.

Hur har du använt dig av kunskapen som du förvärvade under din stipendieresa?
Kunskapen som jag förvärvade under min resa är inte bara värdefull för min interaktion med patienter, utan har också berikat mitt perspektiv på psykiatrin och gett mig en makroskopisk bild av psykiatrins betydelse för människors hälsa i olika kulturer och vårdsystem.

Vad gör du i dag?
Idag arbetar jag på Världshälsoorganisationens (WHO) regionkontor i Kairo, på avdelningen för kroniska sjukdomar och mental hälsa.

 

Mattias Strand, reste till Reykjavik, Island 2012

Vad har stipendiet betytt för dig?
Jag följde en forskargrupp som arbetade med att utvärdera konsekvenser för folkhälsan, inte minst den psykiska hälsan, efter den isländska bankkraschen några år tidigare. På längre sikt har det också bidragit till att jag har börjat forska inom psykiatri, på så vis kan man säga att stipendiet blev avgörande för mitt fortsatta yrkesliv.

Vad tror du stipendiet betyder för utvecklingen av vården inom psykiatrin?
Möjligheten att vidga sina vyer, oavsett vad projektet sedan handlar om, är oerhört berikande. Det ger en möjlighet till ett välbehövligt perspektiv på hur vi arbetar inom psykiatrin i Sverige och på vilka frågor som är viktiga på andra håll i världen.

Hur har du använt dig av kunskapen som du förvärvade under din stipendieresa?
Mycket av den konkreta kunskap som jag tillägnade mig under mitt besök redovisade jag i form av en översiktsartikel i Läkartidningen om samband mellan psykisk hälsa och ekonomiska fluktuationer. Det jag framför allt haft nytta av är nog själva erfarenheten av hur stimulerande det kan vara att få vidga sina vyer inom det fält man arbetar i.

Vad gör du i dag?
Jag blev specialistläkare i psykiatri 2013 och har sedan dess arbetat som överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar. Parallellt med mitt kliniska arbete är jag doktorand vid Karolinska Institutet.

/Jill Eriksson januari 2019

Anna Svensson reste till Orange, Australien 2010

Vad har stipendiet betytt för dig?
Jag fick möjlighet att besöka Centre for Rural and Remote Mental Health i Orange, Australien. För mig personligen var det en unik möjlighet att se hur modern psykiatri kan bedrivas i extrem glesbygd. 

Vad tror du stipendiet betyder för utvecklingen av vården inom psykiatrin?
Det är oerhört viktigt. Vi kan inte uppfinna hjulet själva hela tiden, eller tro att de lösningar vi har i dag är de enda rätta. Genom att lyfta blicken mot omvärlden kan vi få nya perspektiv som berikar vården.

Hur har du använt dig av kunskapen som du förvärvade under din stipendieresa?
Jag arbetade under några år som läkarchef i Hälsingland, som har en hel del glesbefolkade områden. Några lösningar som jag sett i Australien kunde jag införa hos oss och de har haft mycket stor betydelse för våra patienter.

Vad gör du i dag?
Nu håller jag på att slutföra min ST. Eftersom jag hade ett avbrott för ett chefskap mitt i så har ST:n dragit ut på tiden, men nu tycker jag det är dags att bli färdig specialist!

 

Nasim Pourghazian (fd Hanie Hoseini) reste till Beirut, Libanon 2017.

Vad har stipendiet betytt för dig?
Cullbergstipendiet gav mig chansen att bekantas med den psykiatriska vården i Mellanöstern samtidigt som jag fick en värdefull inblick i en region som drabbats hårt av politisk konflikt. Utöver möjligheten att se kontrasterna mellan privatdriven psykiatrisk vård i huvudstaden och en NGO (non-governmental organisation, reds anm) som stöttade syriska flyktingar med psykisk ohälsa på landsbygden, så fick jag också en liten introduktion till de många utmaningar som psykiatrin och hälsovårdsarbetare möter utanför Sverige.  

Vad tror du stipendiet betyder för utvecklingen av vården inom psykiatrin?
Den psykiatriska vetenskapen utvecklas väldigt snabbt samtidigt som det är ett av de medicinska områdena som berörs starkast av kultur, traditioner och den sociala omgivningen. Därför är det här resestipendiet, som uppmuntrar ST-läkare att ta lärdom av psykiatri utövad i en annan kulturell, social miljö väldigt viktigt. Stipendiet ger oss chansen att ta ett steg ut i världen från vår skyddade svenska miljö och öppnar upp för erfarenhetsbyte i båda riktningar.

Hur har du använt dig av kunskapen som du förvärvade under din stipendieresa?
Kunskapen som jag förvärvade under min resa är inte bara värdefull för min interaktion med patienter, utan har också berikat mitt perspektiv på psykiatrin och gett mig en makroskopisk bild av psykiatrins betydelse för människors hälsa i olika kulturer och vårdsystem.

Vad gör du i dag?
Idag arbetar jag på Världshälsoorganisationens (WHO) regionkontor i Kairo, på avdelningen för kroniska sjukdomar och mental hälsa.

 

Mattias Strand, reste till Reykjavik, Island 2012

Vad har stipendiet betytt för dig?
Jag följde en forskargrupp som arbetade med att utvärdera konsekvenser för folkhälsan, inte minst den psykiska hälsan, efter den isländska bankkraschen några år tidigare. På längre sikt har det också bidragit till att jag har börjat forska inom psykiatri, på så vis kan man säga att stipendiet blev avgörande för mitt fortsatta yrkesliv.

Vad tror du stipendiet betyder för utvecklingen av vården inom psykiatrin?
Möjligheten att vidga sina vyer, oavsett vad projektet sedan handlar om, är oerhört berikande. Det ger en möjlighet till ett välbehövligt perspektiv på hur vi arbetar inom psykiatrin i Sverige och på vilka frågor som är viktiga på andra håll i världen.

Hur har du använt dig av kunskapen som du förvärvade under din stipendieresa?
Mycket av den konkreta kunskap som jag tillägnade mig under mitt besök redovisade jag i form av en översiktsartikel i Läkartidningen om samband mellan psykisk hälsa och ekonomiska fluktuationer. Det jag framför allt haft nytta av är nog själva erfarenheten av hur stimulerande det kan vara att få vidga sina vyer inom det fält man arbetar i.

Vad gör du i dag?
Jag blev specialistläkare i psykiatri 2013 och har sedan dess arbetat som överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar. Parallellt med mitt kliniska arbete är jag doktorand vid Karolinska Institutet.

/Jill Eriksson januari 2019