Så här ansöker du om Cullbergstipendium

Resestipendier för specialister i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri samt för läkare i specialistutbildning inom samma fält.

Resestipendiet ska användas till resa, boende och levnadskostnader vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två–fyra veckor. Det kan handla om att delta i kliniskt arbete, forskning, undervisning eller metodutveckling.  En eller flera poster á 15 000 kan sökas.
En komplett ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 1 februari 2020 och ska innehålla nedanstående dokument och information. 

  • En redogörelse för målet och avsikten med den önskade resan.
  • Kort CV.
  • Ett skriftligt svar från den mottagande kliniken/ institutionen där det framgår att de vill ta emot studiebesöket.
  • Ett rekommendationsbrev av en erfaren kollega, såsom överläkare, handledare eller studierektor.
  • En ekonomisk plan inkluderande rimliga rese- och levnadskostnader.

Det ska framgå om en eller fler poster á 15 000 kronor söks och motivet därtill.

Om resan utökas med turistande utanför studierna måste detta bekostas privat. Resan ska genomföras och redovisas under år 2020. 


Ansökningar skickas med mejl eller post till:
cullbergstipendiet@svenskpsykiatri.se

Svenska Psykiatriska Föreningen/Cullbergstipendiet
c/o Bron Innovation AB
Storgatan 73
852 30 Sundsvall

Vid frågor kontakta kanslisten@svenskpsykiatri.se 

Stipendiaternas namn tillkännages vid Svenska Psykiatrikongressen under våren 2020. 

Redovisning

  • Efter resans genomförande förväntas en kort redovisning (ca 1200 ord) av vad resan innehållit och givit skickas till stipendiekommittén.
  • En kort ekonomisk redovisning ska också ges. Eventuellt icke förbrukade stipendiemedel ska återbetalas.
  • För att psykiaterkollegerna ska få del av stipendiaternas erfarenheter önskar stipendiekommittén att reserapporterna publiceras i Svensk Psykiatri. Det är också mycket värdefullt om stipendiaterna ger en muntlig presentation om sina resor på konferensen som ST-läkare i psykiatri arrangerar i januari eller på Svenska Psykiatrikongressen i mars påföljande år och på sin klinik – allt för att kunskaperna som stipendievistelserna har resulterat i ska komma till så stor nytta som möjligt.