Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så här ansöker du

Cullbergstipendiet är ett resestipendium för specialister i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri samt för läkare i specialistutbildning inom samma fält. Syftet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande.

Stipendiet ska användas till resa, boende och levnadskostnader vid auskultation vid en psykiatrisk verksamhet utomlands under två–fyra veckor. Det ska företrädesvis handla om att delta i kliniskt arbete eller metodutveckling. Forskning och deltagande i konferenser eller kurser kommer att ges lägre prioritet. Att vidareutveckla kunskaper om psykosociala och biologiska integrativa synsätt eller studera förebyggande arbete och/eller behandlingsprojekt är några av de områden som kan omfattas. Maximalt 60 000 kr kan sökas.

En komplett ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 1 februari 2024 och ska innehålla nedanstående dokument och information:

  • En redogörelse på en till två A4-sidor för målet och avsikten med den önskade resan.
  • En sammanfattning av resans syfte på max 200 tecken (se presentationer av tidigare stipendiaters resor här).
  • Kort CV.
  • Ett skriftligt svar från den mottagande verksamheten där det framgår att de vill ta emot studiebesöket.
  • Ett rekommendationsbrev av en erfaren kollega, såsom överläkare, handledare eller studierektor.
  • En ekonomisk plan inkluderande rimliga rese- och levnadskostnader. Biljetter ska vara återbetalningsbara, helt eller mot en mindre avgift i förhållande till resans pris. Om resan utökas med turistande måste den delen av resan bekostas privat.

Diskutera med kollegor och läs färska tidskrifter för att se var det sker spännande saker! Det går mycket bra att mejla till även framstående personer och fråga om man kan få auskultera. För de flesta är det en fjäder i hatten att få studiebesök även om det kräver en viss ansträngning av dem. 


Ansökningar skickas in via ett formulär som det kommer länk till på denna sida senare.

Vid frågor kontakta kanslisten@svenskpsykiatri.se 

Stipendiaternas namn tillkännages i mars 2024.

Redovisning

  • Efter resans genomförande förväntas en kort redovisning (ca 1200 ord) av vad resan innehållit och givit skickas till stipendiekommittén via kanslisten@svenskpsykiatri.se.
  • En kort ekonomisk redovisning ska också ges. Eventuellt icke förbrukade stipendiemedel ska återbetalas.
  • För att psykiaterkollegerna ska få del av stipendiaternas erfarenheter önskar stipendiekommittén att reserapporterna publiceras i Svensk Psykiatri. Det är också mycket värdefullt om stipendiaterna ger en muntlig presentation om sina resor på konferensen som ST-läkare i psykiatri arrangerar i januari eller på Svenska Psykiatrikongressen i mars påföljande år och på sin klinik – allt för att kunskaperna som stipendievistelserna har resulterat i ska komma till så stor nytta som möjligt.


Stipendiekommittén
Ansökningarna bedöms av
Tove Gunnarsson, redaktör för tidskriften Svensk psykiatri
Beata Bäckström, barn- och ungdomspsykiater
Hanna Edberg, rättspsykiater
Petra Truedson, ST-läkare i psykiatri 
Jörgen Vennsten, barn- och ungdomspsykiater
Pauliina Victorsson, psykiater
Annika Schildt, kommunikationsansvarig, Natur & Kultur