Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tidigare pristagare

Samtliga Ingvar Lundbergpristagare från start: Karin Taube, Monica Reichenberg, Katarina Herrlin, Barbro Westlund, Anne-Marie Körling, Ulrika Wolff, Cilla Dalén, Per Nilsson och Mats Myrberg.

Ingvar Lundbergpristagare:2022
Mats Myrberg, läsforskare

Juryns motivering:
Mats Myrberg tilldelas Ingvar Lundbergpriset för att han bidrar med ovärderlig kunskap om vad som utgör goda förutsättningar för läs- och skrivinlärning genom hela livsspannet, från spädbarnsåldern till vuxenlivet. Hans nationellt och internationellt erkända, väl spridda forskning, är av stor betydelse för många och inte minst för den svenska lärarutbildningen. Hans gärning är folkbildande och demokratisk, helt i Ingvar Lundbergs anda.


2021
Per Nilsson, författare och föreläsare.

Juryns motivering:
Per Nilsson tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2021 för sitt mångåriga och engagerade arbete med att inspirera unga till litteraturen och läsglädjen. Han är en av Sveriges mest omtyckta, lästa och kritikerhyllade barn- och ungdomsförfattare men har också parallellt med sin långa karriär arbetat intensivt med olika typer av läsfrämjande arbete. Han har besökt många skolor över hela Sverige där han gått i dialog med eleverna om sina egna böcker och adresserat vår tids angelägna och brännande frågor. Genom textsamtal och praktisk textanalys har han ökat elevernas läslust och gett dem oumbärlig förståelse för hur läsning kan hjälpa oss att förstå oss själva, andra människor och det samhälle som omger oss.
2020
Cilla Dalén, bibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta 

Motivering: Cilla Dalén tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2020 för sitt engagerade arbete med att öka elevers läsintresse, läsutveckling och informationskompetens. I sin roll som skolbibliotekarie bidrar hon till inspiration och kunskapsspridning till lärare och elever på den skola där hon arbetar men också till allmänheten genom sociala medier och bloggar. Med sin kvalificerade kompetens lyfter och utvecklar Cilla Dalén skolbibliotekariens roll och betydelse för undervisning, lärande och läslust, helt i Ingvar Lundbergs anda.

2019
Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör framförallt dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning.

Motivering: Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.2018
Anne-Marie Körling, lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare.

Motivering: Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust - och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.2017
Barbro Westlund, lågstadielärare, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och hon har gett ut ett flertal läroböcker.

Motivering: Barbro Westlund tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2017 för sina banbrytande insatser för aktiv läsförståelseundervisning och sin förmåga att översätta internationell forskning till svensk klassrumspraktik. Som erfaren lågstadielärare och disputerad forskare är hon lika förtrogen med läsförmågans tekniska sida som språkförståelsens och sammanhangets betydelse för hur en text kan avkodas. Barbro Westlund inspirerar och ger konkreta verktyg och har bidragit till att höja hela lärarkårens beredskap att undervisa i läsförståelse.2016
Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet

Motivering: Katarina Herrlin tilldelas Ingvar Lundberg-priset 2016 för sitt mångsidiga arbete för att utveckla barns språk-, läs- och skrivfärdigheter. Hon kombinerar engagemang och kreativitet med systematisk kartläggning och uppföljning, både i klassrummet och som lärarutbildare och läromedelsförfattare. Med sin kvalificerade praktiska kompetens och förtrogenhet med det vetenskapliga kunskapsläget lyfter och utvecklar Katarina Herrlin lärarens roll och betydelse i barns läsutveckling.2015 
Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Motivering: För att hon som lärare och forskare flyttat fokus från lässvaga elevers misslyckanden till att kritiskt granska texter och göra dem mer begripliga och i samtalets form inbjuda alla elever att bli aktiva, medskapande läsare. Monica Reichenberg har visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer och att aktiv läsundervisning går hand i hand med omsorg om elevernas emotionella välbefinnande. Hennes framgångsrika arbete är därmed också ett folkbildande och demokratiskt projekt.


2014
Karin Taube, professor i didaktik med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år.

Motivering: För att hon med stor uthållighet arbetat för barns och ungas läsande, ett arbete som sträcker sig från speciallärarens klassrumsvardag, barns tidiga läs- och skrivinlärning över dyslexi hos högskolestuderande till enskilda barns självkänsla. Med sin stora kunskap och bredd som pedagog, forskare och folkbildare verkar Karin Taube i bästa mening i Ingvar Lundbergs anda.