Pristagare

2018 års Ingvar Lundbergpris tilldelas Anne-Marie Körling för hennes outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa och för att hon gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet. Prissumman är 100 000 kr.

Anne-Marie Körling är lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare. Vid sidan om läraryrket i Hjulsta verkar hon som pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare och som handledare i pedagogisk utveckling. Hon anlitas för expertuppdrag för bland annat Skolverket och Skolinspektionen och hon sitter med i referensgruppen för Läsdelegationen. 2015–2017 utsågs Anne-Marie Körling till Sveriges läsambassadör av Kulturrådet och hon sitter med i styrelsen i IBBY Sverige (International Board on Books for Young People). Hon har tilldelades Svenska Akademiens Svensklärarpris, Microsofts innovativa lärarpris och hon har även fått Sciras (Swedish Council of the International Reading Association) hedersdiplom för sina läsinsatser.

Se filmen nedan om vad Ingvar Lundbergpriset betyder för pristagare.

 

Ingvar Lundbergpristagare:

2018
Anne-Marie Körling, lärare, författare, krönikör, bloggare och flitigt anlitad föreläsare.

Motivering: Anne-Marie Körling tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2018 för sitt mångsidiga och outtröttliga arbete att motivera barn och unga att läsa. Med vidsyn, beläsenhet och djup förståelse för barns behov och möjligheter inspirerar hon lärare att hitta nya vägar att väcka elevers läslust - och föräldrar att växa som förebilder. Hon möter det enskilda barnet med samma engagemang som hon når ut till en bred publik via sina böcker, föreläsningar, radioprogram, sin blogg och som Läsambassadör. Anne-Marie Körling gör läsning till en lustfylld, gemensam angelägenhet.

2017
Barbro Westlund, lågstadielärare, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och hon har gett ut ett flertal lärobocker.

Motivering: Barbro Westlund tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2017 för sina banbrytande insatser för aktiv läsförståelseundervisning och sin förmåga att översätta internationell forskning till svensk klassrumspraktik. Som erfaren lågstadielärare och disputerad forskare är hon lika förtrogen med läsförmågans tekniska sida som språkförståelsens och sammanhangets betydelse för hur en text kan avkodas. Barbro Westlund inspirerar och ger konkreta verktyg och har bidragit till att höja hela lärarkårens beredskap att undervisa i läsförståelse.

2016
Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet

Motivering: Katarina Herrlin tilldelas Ingvar Lundberg-priset 2016 för sitt mångsidiga arbete för att utveckla barns språk-, läs- och skrivfärdigheter. Hon kombinerar engagemang och kreativitet med systematisk kartläggning och uppföljning, både i klassrummet och som lärarutbildare och läromedelsförfattare. Med sin kvalificerade praktiska kompetens och förtrogenhet med det vetenskapliga kunskapsläget lyfter och utvecklar Katarina Herrlin lärarens roll och betydelse i barns läsutveckling.

2015 
Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Motivering: För att hon som lärare och forskare flyttat fokus från lässvaga elevers misslyckanden till att kritiskt granska texter och göra dem mer begripliga och i samtalets form inbjuda alla elever att bli aktiva, medskapande läsare. Monica Reichenberg har visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer och att aktiv läsundervisning går hand i hand med omsorg om elevernas emotionella välbefinnande. Hennes framgångsrika arbete är därmed också ett folkbildande och demokratiskt projekt.

2014
Karin Taube, professor i didaktik med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år.

Motivering: För att hon med stor uthållighet arbetat för barns och ungas läsande, ett arbete som sträcker sig från speciallärarens klassrumsvardag, barns tidiga läs- och skrivinlärning över dyslexi hos högskolestuderande till enskilda barns självkänsla. Med sin stora kunskap och bredd som pedagog, forskare och folkbildare verkar Karin Taube i bästa mening i Ingvar Lundbergs anda.

Anne-Marie Körling om att tilldelas Ingvar Lundbergpriset