Jenny Rosén

Jenny Rosén är fil.dr i pedagogik och lektor i svenska som andraspråk med fokus på flerspråkighet, identitet, lärande och mångfald, Högskolan Dalarna och Stockholms universitet.

Perspektiv på transspråkande

Antologin Perspektiv på transspråkande breddar och fördjupar kunskapen om transspråkande och visar på dess stora potential att främja flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveckling. Inom olika språkliga sammanhang som exempelvis där minoritetsspråk och teckenspråk används presenteras forskning som ger oss viktiga pedagogiska perspektiv gällande transspråkande i skolvardagen.

Mer info