Användarvillkor

Användarvillkor för digitala produkter och tjänster.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER – NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

Version 2018-05-20. Vill du hellre läsa texten som en pdf finns en länk längst ner på sidan.

Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls av Natur & Kultur. 

1. Definitioner:

"Licenstagaren" avser den fysiska eller juridiska person som träffar licensavtal med Natur & Kultur.  Med Licenstagaren i detta avtal avses även lärare och/eller elever inom Skolan som har tilldelats användarlicenser till Produkten.

"Skola" avser i detta avtal alla typer av organisationer, företag eller kommuner som tillhandahåller någon form av utbildningsverksamhet.

"Produkten" avser de digitala produkter och/eller tjänster som Licenstagaren har beställt av Natur & Kultur. Begreppet ”Produkten” kan således omfatta en eller flera olika typer av digitala produkter och/eller tjänster som Natur & Kultur tillhandahåller.

"N&K-material" avser det material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som Natur & Kultur tillhandahåller i Produkten.

"Användargenererat material" avser det material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik som Licenstagaren och/eller dess elever/personal publicerar i Produkten.

2.  Beskrivning av Produkten

2.1 Dessa användarvillkor gäller dig som privatperson eller dig och den Skola som du representerar. Du ansvarar även för att elever/personal på din Skola som använder Produkten följer dessa användarvillkor om du är kund via din Skola. Genom att godkänna dessa användarvillkor har du som privatperson och/eller du och din Skola ingått ett avtal med Natur & Kultur.

2.2 Elever som använder Produkten ska vara kopplade till en Skola som har träffat ett licensavtal med Natur & Kultur och kan inte åta sig betalningsansvar för Produkten.  För att godkänna dessa användarvillkor måste eleven fyllt 13 år, för yngre elever krävs målsmans godkännande.

2.3 Produkten innehåller bilder, texter, videoklipp, musik eller annat material som Natur & Kultur tillhandahåller. För innehåll och utformning av N&K-material svarar Natur & Kultur. En viss Produkt kan från tid till annan utgå ur Natur & Kulturs sortiment. Natur & Kultur förbehåller sig rätten att ersätta utgående Produkter med likvärdiga sådana.  

2.4 Vissa av Natur & Kulturs Produkter innehåller Användargenererat material. I dessa fall har Natur & Kultur ingen insyn i vad Licenstagaren och/eller dennes elever publicerar i Produkten. Licenstagaren ansvarar själv för texter, bilder, videoklipp och annat material som av Licenstagaren och/eller elever/personal publiceras i Produkten.

2.5 Natur & Kultur använder s.k. kakor (cookies) i sina Produkter. Om Licenstagaren inte samtycker till användandet av kakor, kan Licenstagaren begränsa användandet av kakor i sin webbläsare. Licenstagaren kommer då inte att kunna använda vissa Produkter som Natur & Kultur tillhandahåller på internet. I det fall Licenstagaren inte har begränsat användandet av kakor i sin webbläsare, anses Licenstagaren ha samtyckt till dess användning.

3.  Upplåtelser och rättigheter

3.1 Natur & Kultur upplåter till Licenstagaren en icke-exklusiv licens att använda Produkten under den tid licensen varar, det vill säga en tidsbegränsad nyttjanderätt till Produkten. Den licensierade Produkten får användas i undervisningen av den skolenhet som beställt eller tilldelats licenserna, eller privat av den som beställt Produkten som privatperson. När licensavtalet har upphört ska Licenstagaren omgående upphöra med all användning av Produkten.

3.2 Med undantag för vad som uttryckligen framgår av detta licensavtal, eller är enligt avtal med Bonus Copyright Access (eller tillåten tillämpning enligt tvingande lagstiftning) får Licenstagaren inte: (i) ändra eller reproducera någon del av eller hela Produkten; (ii) överföra eller sprida någon del av eller hela Produkten vidare; (iii) skapa databaser elektroniskt eller i pappersform genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av eller hela Produkten; (iv) underlicensiera, sälja, hyra ut, ta ut avgift eller på något sätt använda Produkten kommersiellt; eller (v) göra Produkten tillgänglig för tredje part.

3.3 För det fall Licenstagaren förvärvat licenser som kan tilldelas och överlåtas till flera lärare och/eller elever inom skolenheten är Licenstagaren ansvarig för att samtliga slutanvändare följer de villkor som stipuleras i detta licensavtal.  Vidare är Licenstagaren ansvarig för att behandlingen av slutanvändarnas personuppgifter är förenlig med GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

4.  Immateriella rättigheter

4.1 Samtliga rättigheter förknippade med Produkten, med undantag för Användargenererat material, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter tillkommer Natur & Kultur eller sådan tredje part med vilken Natur & Kultur träffat avtal. Licenstagaren erhåller inte någon rätt till Produkten utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal.

4.2 Licenstagaren ansvarar för att dels på egen hand ha inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till Användargenererat material, dels för att elever/personal har inhämtat nödvändiga rättigheter och tillstånd till Användargenererat material. För det fall Licenstagaren uppmärksammas på att det förekommer olagligt material i Produkten ska Licenstagaren skyndsamt underrätta Natur & Kultur om detta.

4.3 Licenstagaren är medveten om att Natur & Kultur kan komma att ta bort Användargenererat material som publicerats i Produkten utan godkännande från upphovsmän och andra rättighetsinnehavare. Detta gäller även Användargenererat material som inte är förenligt med svensk lag och t.ex. innehåller hets mot folkgrupp, förtal eller uppvigling.  

4.4 Licenstagaren är skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla Natur & Kultur skadeslöst avseende kostnader som åsamkas Natur & Kultur till följd av anspråk som kan härledas till att Licenstagarens användning av Produkten gör intrång i annans immateriella rättigheter, förutsatt att Natur & Kultur utan dröjsmål informerar Licenstagaren om sådant anspråk.

5.  Användning av Produkten

5.1 Produkten får användas endast av Licenstagaren samt elever och personal som enligt licensavtalet med Natur & Kultur äger rätt att använda Produkten.

5.2 Kommersiell vidareöverlåtelse av N&K-material i Produkten är inte tillåten.  

5.3 Vid användningen av Produkten är Licenstagaren skyldig att iaktta de föreskrifter som anges i tillhörande dokumentation och de övriga anvisningar som Natur & Kultur utfärdat.

5.4 Licenstagaren får inte, utöver vad som krävs för Licenstagarens och skolenhetens egen användning av Produkten, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida av Natur & Kultur tilldelade inloggningsuppgifter och användarbehörigheter.

5.5 Natur & Kulturs ambition är att hela tiden utveckla och förbättra Produkten. I detta syfte har Natur & Kultur rätt att registrera, spara och föra statistik över Licenstagarens användning avseende Produkten.

6.  Leverans

6.1 Produkten med tillhörande instruktioner levereras efter att Natur & Kultur erhållit beställning. Produkten skall anses vara levererad då användarbehörighet och inloggningsuppgifter översänts till eller gjorts tillgänglig för licenstagaren. För digitala läromedel ges ingen returrätt.

7.  Betalning

7.1 Licenstagaren är skyldig att erlägga avtalade avgifter för användningen av Produkten efter det att Produkten levererats av Natur & Kultur. Avgift erläggs mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum.

7.2 Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta med två procent per månad från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift vid varje tid enligt Natur & Kultur gällande prislista. Vid betalningsdröjsmål har Natur & Kultur rätt att säga upp detta avtal till upphörande 14 dagar efter betalningspåminnelse. Samtliga belopp i Natur & Kulturs prislista anges exklusive moms.

8.  Ansvarsbegränsning

8.1 Natur & Kultur garanterar att framställandet och tillhandahållandet av Produkten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är Licenstagaren informerad om och accepterar att Natur & Kultur inte garanterar en oavbruten åtkomst till Produkten och att Natur & Kultur inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då Produktens åtkomst sker via internet. Natur & Kultur ansvarar för att Produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott på grund av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över.

8.2 Natur & Kultur ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, extern tjänst eller webbsida till vilken Produkten länkar, undantaget material och sidor som är producerade av Natur & Kultur.

8.3 Natur & Kultur ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av Produkten eller informationen som förmedlas i densamma.                  

9.  Fel eller brister

Om fel eller brist föreligger i Produkten och om Natur & Kultur inte avhjälpt sådant fel eller företagit omleverans inom 15 dagar från Licenstagarens skriftliga reklamation, har Licenstagaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet gällande den digitala produkt eller tjänst som felet avser. Uppsägningsrätten förutsätter dock att avvikelsen är av väsentlig betydelse för Licenstagarens användning av Produkten och att Licenstagaren använt Produkten i enlighet med tillhörande instruktioner och dokumentation och övriga av Natur & Kultur meddelade föreskrifter.

10.  Avtalstid, upphörande  

10.1 Detta avtal gäller under den tid som har angetts på användarbehörigheten som levererats till Licenstagaren. För digitala läromedel ges ingen returrätt.

10.2 En kod ska aktiveras och Produkten startas/användas första gången inom 18 månader från leverans.

10.3 För det fall Användargenererat material vid upprepade tillfällen innehåller olagligt material i enlighet med vad som anges i punkterna 4.2, 4.3 och 4.4 äger Natur & Kultur rätt att omedelbart häva detta avtal och stänga av Licenstagaren från Produkten.

10.4 Utöver vad som i övrigt anges i detta avtal har part rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om motparten (a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tio dagar från andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.

10.5 Från och med dagen för avtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att använda Produkten.

11.  Villkorsändring

11.1 Natur & Kultur har rätt att vidta ändring i eller tillägg till dessa villkor. Om ändring sker kommer vi att meddela dig detta innan ändringen träder i kraft. Meddelande kan ske via e-mail, meddelande i ”Mina Sidor”, på Natur & Kulturs webbplats eller på annat sätt i Produkten. 

12.  Behandling av personuppgifter

12.1 Natur & Kultur förvaltar Licenstagarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. De personuppgifter som Natur & Kultur kommer behandla är Licenstagarens och användarnas namn, adress samt, e-postadress och kontouppgifter. Natur & Kultur kommer vidare att använda Licenstagarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information.

12.2 Det är Skolan som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna i Produkten som Skolan licensierar.  Vissa av Naturs & Kulturs digitala läromedel finns tillgängliga på IT-servrar som Natur & Kultur ansvarar för. Natur & Kultur är då personuppgiftsbiträde till Skolan för behandling av personuppgifter i det digitala läromedlet eftersom Natur & Kultur behandlar personuppgifter för Skolans räkning.  

12.3 Natur & Kulturs integritetspolicy förklarar närmare hur Natur & Kultur behandlar personuppgifter. Integritetspolicyn finns här www.nok.se/integritetspolicy.

13.  Tvistlösning

13.1 Eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta licensavtal ska lösas i enlighet med svensk rätt i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.