Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok som vilar på den senaste forskningen i ämnet. Läroboken är indelad i fyra delar som utgör fyra perspektiv på hälsa: Om hälsa, Din hälsa, Vår hälsa och Allas hälsa.

Läs mer...
Hälsopedagogik Hälsopedagogik
Hälsopedagogik

Hälsopedagogik

Utkom 11 augusti 2021

ISBN
9789127459434
Typ
Häftad
Sidantal
319
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Hälsopedagogik

Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok för kursen Hälsopedagogik som vilar på den senaste forskningen i ämnet.

Läroboken är indelad i fyra delar som utgör fyra perspektiv på hälsa: Om hälsa, Din hälsa, Vår hälsa och Allas hälsa. Varje del består av ett antal kapitel. Tanken är att varje del ska skapa en helhet och att delarna tillsammans ska skapa ett större sammanhang för eleven. De fyra delarna bygger på varandra och skapar en progression. Boken innehåller dessutom två separata delar: Källhantering och APL.

Boken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många faktafrågor, reflektionsfrågor, uppdrag, fallbeskrivningar och fördjupningar, vilka underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik.

Fyra delar

I den första delen, ”Om hälsa”, introduceras eleven för centrala perspektiv, begrepp, statistik och en historisk tillbakablick. Denna del ska skapa en kunskapsbas och en grund för eleven att stå på inför kommande delar. 

I den andra delen, ”Din hälsa”, får eleven läsa om livsstilens betydelse för hälsan. Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv på människan. I denna del fokuserar vi framför allt på elevens egen hälsa. Eleven ska genom denna del få insikt om vad som påverkar den egna, men även andras hälsa.

Del tre, ”Vår hälsa”, bygger på del ett och två och här ändras perspektivet och eleven ska nu fokusera på andras hälsa. Här är utgångspunkten elevens kommande yrkesroll. I denna del presenteras hälsopedagogiska arbetssätt. Fokus läggs också på elevens förhållningssätt och bemötande.

Med stöd av de tre första delarna i boken ska eleven få möjlighet att utveckla förmågan att arbeta på ett sätt som främjar hälsan. Eleven ska få verktyg att kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera hälsopedagogiska aktiviteter.

I den fjärde och sista delen, ”Allas hälsa”, ska eleven höja blicken och se hälsa ur ett samhällsperspektiv och på en organisatorisk nivå. Denna del bygger på de kunskaper som eleven har fått med sig tidigare i kursen. Här läggs fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete. I denna del ska eleven utveckla förmågan att se och kritiskt granska hur samhället organiseras utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Förförståelse

På webben finns introduktionsfilmer inför varje kapitel. Filmen ger eleven en individuell förförståelse för vad kapitlet ska komma att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven
ett viktigt visuellt stöd. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren genom introduktion, mål och inledande reflektion kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse.

Extramaterial

På webben finns ett kostnadsfritt extramaterial som innehåller introduktionsfilmer till alla kapitel och facit till lärobokens alla Besvara-frågor. I extramaterialet finns också ett kostnadsfritt lärarstöd, vilket innehåller självtester, facit till självtester, handledning och kopieringsunderlag.

Hälsopedagogik är en ny och modern lärobok för kursen Hälsopedagogik som vilar på den senaste forskningen i ämnet.

Läroboken är indelad i fyra delar som utgör fyra perspektiv på hälsa: Om hälsa, Din hälsa, Vår hälsa och Allas hälsa. Varje del består av ett antal kapitel. Tanken är att varje del ska skapa en helhet och att delarna tillsammans ska skapa ett större sammanhang för eleven. De fyra delarna bygger på varandra och skapar en progression. Boken innehåller dessutom två separata delar: Källhantering och APL.

Boken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många faktafrågor, reflektionsfrågor, uppdrag, fallbeskrivningar och fördjupningar, vilka underlättar förståelsen och tydliggör kopplingen mellan teori och praktik.

Fyra delar

I den första delen, ”Om hälsa”, introduceras eleven för centrala perspektiv, begrepp, statistik och en historisk tillbakablick. Denna del ska skapa en kunskapsbas och en grund för eleven att stå på inför kommande delar. 

I den andra delen, ”Din hälsa”, får eleven läsa om livsstilens betydelse för hälsan. Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv på människan. I denna del fokuserar vi framför allt på elevens egen hälsa. Eleven ska genom denna del få insikt om vad som påverkar den egna, men även andras hälsa.

Del tre, ”Vår hälsa”, bygger på del ett och två och här ändras perspektivet och eleven ska nu fokusera på andras hälsa. Här är utgångspunkten elevens kommande yrkesroll. I denna del presenteras hälsopedagogiska arbetssätt. Fokus läggs också på elevens förhållningssätt och bemötande.

Med stöd av de tre första delarna i boken ska eleven få möjlighet att utveckla förmågan att arbeta på ett sätt som främjar hälsan. Eleven ska få verktyg att kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera hälsopedagogiska aktiviteter.

I den fjärde och sista delen, ”Allas hälsa”, ska eleven höja blicken och se hälsa ur ett samhällsperspektiv och på en organisatorisk nivå. Denna del bygger på de kunskaper som eleven har fått med sig tidigare i kursen. Här läggs fokus på folkhälsa och folkhälsoarbete. I denna del ska eleven utveckla förmågan att se och kritiskt granska hur samhället organiseras utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Förförståelse

På webben finns introduktionsfilmer inför varje kapitel. Filmen ger eleven en individuell förförståelse för vad kapitlet ska komma att handla om. Nya ord presenteras tillsammans med bild vilket ger eleven
ett viktigt visuellt stöd. I läroboken finns sedan ett helt uppslag per kapitel där läraren genom introduktion, mål och inledande reflektion kan arbeta med att skapa en gemensam förförståelse.

Extramaterial

På webben finns ett kostnadsfritt extramaterial som innehåller introduktionsfilmer till alla kapitel och facit till lärobokens alla Besvara-frågor. I extramaterialet finns också ett kostnadsfritt lärarstöd, vilket innehåller självtester, facit till självtester, handledning och kopieringsunderlag.

Provtitta på en kapitelfilm ur Hälsopedagogik

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Språket är lättbegripligt och färgillustrationer och bilder ger liv åt textinnehållet Margareta Fridstjerna, BTJ-häftet nr 19, 2021