Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fördel

Fördel är ett basläromedel för nyanlända barn och ungdomar på mellanstadiet och högstadiet.

Nyanlända elever i den svenska skolan behöver få möjlighet att kunskapsmässigt komma ikapp sina jämnåriga kamrater så snabbt som möjligt. För att lyckas med detta behöver de arbeta med språket på flera olika nivåer samtidigt; de behöver utveckla basen och utbyggnaden av språket parallellt. Fördel är ett läromedel i svenska som andraspråk som ger eleven den möjligheten.

Fördel för åk 4–6

Fördel för åk 7–9

Se gärna även

Se gärna även

Explicit ordundervisning

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända elever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Läs mer

Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras?

Inom grundskolan finns två likvärdiga svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk (sva). För att kunna organisera kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk krävs det kunskap om vad som skiljer de båda svenskämnen åt, vem som ska läsa svenska som andraspråk och hur man gör denna bedömning. Det krävs även kunskap om vad som bäst gynnar elevernas språk- och kunskapsutvecklingen i relation till deras behov av undervisning i svenska som andraspråk.

Läs mer