Ulrika Wolff

Ulrika Wolff är specialpedagog och fil. dr vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör framförallt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga. Hennes avhandling ""Characteristics and varieties of poor readers"" behandlar olika typer av läs- och skrivsvårigheter med fokus på dyslexi.