Mats Myrberg

Mats Myrberg är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet och vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Hans forskning har under senare år omfattat studier av svenska ungdomars och vuxnas läs- och skrivförmåga i internationell belysning. I ""Konsensusprojektet"" redovisar han svenska läsforskares samlade mening om läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivinlärning. För närvarande studerar han läsförståelse och utveckling av matematisk förmåga hos barn och ungdomar.

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Mer info