Iben Ljungmann

Iben Ljungmann är leg. psykolog och partner i konsultfirman Inpraxis i Danmark, där han arbetar med undervisning och handledning inom bl.a. demensområdet.

Beteendeproblem i äldrevården

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem har demenssjukdomar. Detta ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och möta de beteendeproblem som kan förekomma.

Läs mer