Grepp om svenskan

Praktisk handbok i svenska/sva för årskurs 7–9

Grepp om svenskan är en praktisk handbok där innehållet utgår från kärnan i svenskämnet. Med utgångspunkt i stöttande instruktioner, exempeltexter och matriser får eleven möjlighet att i övningar fördjupa och förankra kunskaper i svenskans mest centrala delar och ta den till en ny nivå.

Tryckta läromedel

Grepp om svenskan
Häftad 152 sidor. 2018-04-18. ISBN 9789127452879
179 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Grepp om svenskan

Ibland uppstår behovet av att fördjupa och nöta in specifika färdighetsområden inom svenskämnet. Eleverna kan behöva förberedas extra i hur de ger varandra respons, citerar källor eller på bästa sätt läser för att hämta och komma ihåg information. Grepp om svenskan är ett läromedel som eleverna kan använda när det behovet uppstår.

Grepp om svenskan går direkt på kärnan. Efter ett tydligt avstamp i kunskapskraven stöttas eleven mot att utveckla och fördjupa kunskaperna. Instruktioner följs upp med övningar för att garantera att eleven förankrat kunskaperna. Progressionen i kunskapsinhämtningen byggs upp successivt. Ord och begrepp som är extra viktiga i varje kapitel är markerade med färg och lyfts med förklaringar i början av kapitlet.

Eleverna kan använda boken enskilt, på egen hand, tillsammans med dig som lärare eller tillsammans med sina klasskamrater. Antingen arbetar ni med ett gemensamt avsnitt eller så är behovet olika för eleverna som då arbetar enskilt med just det avsnitt som behöver fördjupas.

Grepp om svenskan tillhörde tidigare Kontakt-serien och hette Kontakt Språkhandboken.

Bokens innehåll

Läsa  eleven arbetar med att använda olika lässtrategier för olika syfte.

Språkriktighet  eleven arbetar till exempel med ord som ofta blir fel, som var/vart.

Respons  eleven tränar och utvecklar hur man både ger och tar emot.

Skriva  eleven fördjupar sig till exempel i hur skrivstrategier skiljer sig åt när man skriver sakprosa och berättande.

Tala  eleven förbereder sig steg för steg i hur man genomför en muntlig presentation.

Söka och använda källor  eleven tränar på hur man söker information och värderar en källa.