Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tre frågor till Christian Lundahl

Christian Lundahl, pedagogikprofessor och expert på kunskapsbedömning, har tillsammans med universitetslektorn Åsa Hirsh skrivit boken "Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete". Här svarar Christian på tre frågor utifrån boken.

Vad menar ni med begreppet ”hållbar bedömning”?

Begreppet hållbar bedömning handlar om att göra bedömningar som uppfyller behov i nuet utan att kompromissa med elevernas förmåga att uppfylla framtida lärande behov, eller med lärarnas utveckling, välbefinnande och möjligheter att rusta samhället för framtiden. Här finns både en bildningsaspekt som handlar om att utveckla kunskaper som nu och på långsikt är värdefulla för en hållbar utveckling, samt en hälsoaspekt som handlar om att undvika ohälsosam press och stress i skolan. Ytterligare en aspekt av hållbar bedömning är att de system för bedömning som vi bygger behöver vara hållbara. Det hämmar skolans utveckling att allt för ofta ändra i prov och betygssystem. Här behöver lärare och elever bjudas in tydligare i reformprocesser för att vi ska undvika ”lappa och laga-reformer” när vissa styrfunktioner inte visar sig fungera så bra i praktiken.

Betyder det att tidigare bedömningsarbete inte har varit hållbart?

I flera avseenden har det inte det. I boken möter vi många vittnesmål från lärare och elever om att bedömningar inte sällan syftar mot kortsiktig mätning av kunskaper och måluppfyllelse där exempelvis strävan mot höga betyg eller skolresultat åsidosätter verkligt lärande. Många elever upplever också en prestationsrelaterad stress, och lärare är tyngda av formella krav, vilka dessutom ofta ändrar karaktär, samt av föräldrars förväntningar på leverans av höga betyg för sina barn. Givetvis finns det också många undantag, men just frågan om hållbarhet har ofta negligerats i relation till bedömning.
 

Varför är ett hållbart bedömningsarbete så viktigt för personalens och elevernas välbefinnande?

Det är viktigt för att ytterst behöver vi elever och personal som har hälsa, kraft och ork att bedriva ett bildningsarbete som kan leda till en ökad ekologisk hållbarhet, vilket så att säga är en förutsättning för vår framtida existens.

Författarfoto: Örebro universitet

Läs gärna en tidigare författarintervju, med klimatförfattaren Frida Berry Eklund

Hållbar bedömning

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer