Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Risken att bli stelbent byråkrat behöver ständigt undvikas

Här svarar Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets på tre frågor om den nya utgåvan av Handlingsutrymme – utmaningar i socialt arbete.

Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets. Foto: Martin Magntorn

Vilka är de största utmaningarna som socialarbetare möter?
Det ständigt föränderliga samhället påverkar möjligheter för människor. Det som för en grupp framstår som en god förändring kan skapa stora problem för en annan. Många av de människor som socialarbetare är i kontakt med har livssituationer och problem som inte riktigt möter de organisatoriska indelningarna eller det som lagar och regler påbjuder. Vissa personer har därför ett stort antal kontakter med olika organisationer och professioner, andra riskerar att inte få någon hjälp och att, som det kallas, ”falla mellan stolarna”. Organiseringen av välfärden styr vad som är möjligt för socialarbetarna och det är inte sällan en stor utmaning att hantera det i det direkta mötet med människor.

Det är i det sammanhanget också en stor utmaning att som socialarbetare kontinuerligt vara flexibel och kreativ och på god kunskapsbas finna de lösningar som är lämpligast i varje enskild situation. Risken att bli en stelbent byråkrat med fasta förklaringsmodeller och enkla lösningar behöver ständigt undvikas, för att kunna se den enskilda människan och dennes situation.

Varför är samverkan så viktig i rollen som socialarbetare?
Socialt arbete rör människor i samhället och då är det givet att det är många involverade. De människor som är i kontakt med socialarbetare befinner sig ofta i livssituationer där flera perspektiv behöver förenas för att lösningar ska bli möjliga.

Socialt arbete handlar om att samarbeta med dem som behöver råd, stöd och insatser, med de människor som finns nära dem och med andra organisationer och professioner. Samverkan ger, på en övergripande nivå, bred och uppdaterad kunskap om samhället och dess resurser och på individnivå möjliggör samverkan mer genomtänkta insatser. Socialarbetare samverkar därför med varandra, i samma eller olika organisationer, och även med andra professioner, som psykologer, jurister, lärare och många olika yrken inom hälso- och sjukvården.

Vilka är de största förändringarna i boken sedan den förra utgåvan?
Det sociala arbetets grundprinciper är precis lika relevanta idag som tidigare, men behöver omsättas i ett annat sammanhang. Samhället och det sociala arbetets förutsättningar har genomgått stora förändringar under de senaste 10–15 åren. Befolkningssammansättningen ser annorlunda ut, liksom vilken typ av problem som dominerar. Det har skett en förskjutning mot individuella faktorer och förklaringsmodeller. Lagstiftning och organiseringen av välfärden har förändrats. Kraven på kontroll, uppföljning, utvärdering och resultat har stärkts och socialarbetare idag har förändrade stödstrukturer. Och parallellt har forskningen i, om och för socialt arbete gett ny kunskap som behöver integreras i arbetet.

Intervjun genomförd november 2021.

Vilka är de största utmaningarna som socialarbetare möter?
Det ständigt föränderliga samhället påverkar möjligheter för människor. Det som för en grupp framstår som en god förändring kan skapa stora problem för en annan. Många av de människor som socialarbetare är i kontakt med har livssituationer och problem som inte riktigt möter de organisatoriska indelningarna eller det som lagar och regler påbjuder. Vissa personer har därför ett stort antal kontakter med olika organisationer och professioner, andra riskerar att inte få någon hjälp och att, som det kallas, ”falla mellan stolarna”. Organiseringen av välfärden styr vad som är möjligt för socialarbetarna och det är inte sällan en stor utmaning att hantera det i det direkta mötet med människor.

Det är i det sammanhanget också en stor utmaning att som socialarbetare kontinuerligt vara flexibel och kreativ och på god kunskapsbas finna de lösningar som är lämpligast i varje enskild situation. Risken att bli en stelbent byråkrat med fasta förklaringsmodeller och enkla lösningar behöver ständigt undvikas, för att kunna se den enskilda människan och dennes situation.

Varför är samverkan så viktig i rollen som socialarbetare?
Socialt arbete rör människor i samhället och då är det givet att det är många involverade. De människor som är i kontakt med socialarbetare befinner sig ofta i livssituationer där flera perspektiv behöver förenas för att lösningar ska bli möjliga.

Socialt arbete handlar om att samarbeta med dem som behöver råd, stöd och insatser, med de människor som finns nära dem och med andra organisationer och professioner. Samverkan ger, på en övergripande nivå, bred och uppdaterad kunskap om samhället och dess resurser och på individnivå möjliggör samverkan mer genomtänkta insatser. Socialarbetare samverkar därför med varandra, i samma eller olika organisationer, och även med andra professioner, som psykologer, jurister, lärare och många olika yrken inom hälso- och sjukvården.

Vilka är de största förändringarna i boken sedan den förra utgåvan?
Det sociala arbetets grundprinciper är precis lika relevanta idag som tidigare, men behöver omsättas i ett annat sammanhang. Samhället och det sociala arbetets förutsättningar har genomgått stora förändringar under de senaste 10–15 åren. Befolkningssammansättningen ser annorlunda ut, liksom vilken typ av problem som dominerar. Det har skett en förskjutning mot individuella faktorer och förklaringsmodeller. Lagstiftning och organiseringen av välfärden har förändrats. Kraven på kontroll, uppföljning, utvärdering och resultat har stärkts och socialarbetare idag har förändrade stödstrukturer. Och parallellt har forskningen i, om och för socialt arbete gett ny kunskap som behöver integreras i arbetet.

Intervjun genomförd november 2021.

Handlingsutrymme, Andra utgåvan

Boken talar inte om hur du bör handla. I stället vill den – med bas i vetenskapliga beskrivningar av det sociala arbetets grunder, förutsättningar och resultat – väcka tankar och reflektioner om hur du som socialarbetare kan använda ditt handlingsutrymme i arbetsvardagen.

Läs mer