Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samstämmighet ger god stöttning och gedigna ämneskunskaper  

SOL NOVA är ett modernt språk- och kunskapsutvecklande läromedel med årskursböcker i respektive SO-ämne. Pär Sahlin är en av författarna till Samhälle 7 och vi bad honom berätta om läromedlets styrkor: 

”Den främsta styrkan med SOL NOVA är att det finns en samstämmighet mellan kunskapsmål, innehåll och bedömningsuppgifter. På varje kapitels introuppslag presenteras ett antal frågeställningar kopplade till kunskapsmålen som sedan besvaras i kapitlet. I slutet av kapitlet finns en sammanfattning av svaren på frågorna, samt en bedömningsuppgift som är kopplad till några av de centrala begreppen i kursplanen. Denna samstämmighet är en av grunderna i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

I SOL NOVA finns även olika typer av elevuppgifter. Efter varje avsnitt inom ett kapitel finns frågor där eleverna får redogöra för och resonera kring det de har läst. I kapitlet Mänskliga Rättigheter uppmanas till exempel eleverna att resonera kring de konventioner som hör samman med deklarationen om de mänskliga rättigheterna och argumentera för de globala målen i Agenda 2030.  

I varje kapitel finns också fokussidor och en avslutande uppgift där eleverna tränar sig i källkritik, att analysera och att se ur olika perspektiv. I den avslutande uppgiften får eleverna stöttning i form av begreppsrutor och förslag på användbara sambandsord. I ovan nämnda kapitel är det exempelvis centrala begrepp som påverka, demokrati och jämställdhet, samt sambandsord som på grund av och till skillnad från. 

En stöttning för eleverna på textnivå, är att det finns en genomtänkt struktur där rubriker och kärnmeningar tydligt sammanfattar brödtextens innehåll. Bilder, diagram och andra grafiska element genomsyrar hela läromedlet och har flera funktioner. De kan aktivera elevernas förkunskaper i ämnet, de kan visualisera ett för eleven abstrakt innehåll och de kan också hjälpa eleven att få en fördjupad förståelse av innehållet. 

Med SOL NOVA får eleverna därmed en lärobok som ger dem god stöttning att tillgodogöra sig både ett ämnesspråk och gedigna ämneskunskaper.” 

Av Isabella Falkowska Källman 

Kort om författaren 
Namn: Pär Sahlin 
Yrke: Författare av läromedel i svenska och samhällskunskap, barn- och ungdomsboksförfattare.