Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Språkutvecklande läromedel gynnar alla elever

Jennie Rosén är högstadielärare i svenska och religion och nu också författare till SOL NOVA Religion 8, ett språkutvecklande läromedel. Vi frågade henne vad det innebär att ett läromedel är just språk- och kunskapsutvecklande:

”I SO-ämnena ska eleverna inhämta och utveckla kunskaper och förmågor, men de behöver också utveckla ett ämnesspråk för att kunna utrycka sig. Om en elev exempelvis ska argumentera välutvecklat och med underbyggda resonemang, behöver eleven använda ett för det lämpligt språk. När man arbetar språkutvecklande är det viktigt att samtala både före, under och efter läsningen av en text.

 SOL NOVA Religion är ett läromedel som är uppbyggt på ett sätt som ger både lärare och elever goda förutsättningar för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. I varje kapitel finns en inledande beskrivning av vad kapitlet handlar om, samt frågor som eleverna ska kunna besvara när de arbetat klart. Utifrån dessa inledningar och frågor kan läraren inhämta elevernas förkunskaper kring ämnet och även ta reda på vad eleverna har för frågor och tankar inför arbetet.

I läromedlet förklaras även alla centrala begrepp löpande och längst bak i boken finns begreppen samlade i en ordlista. Dessa centrala begrepp kan läraren också utgå ifrån inför arbetet med ett kapitel och bygga upp elevernas förförståelse inför arbetsområdet.  Till varje kapitel hör en avslutande uppgift där eleverna har möjlighet att resonera, analysera eller undersöka en specifik fråga, med hjälp av de centrala begreppen. Detta för att eleverna aktivt ska träna på begreppen och uppmuntras till att använda dem i sitt eget språk. Hela SOL NOVA genomsyras även av väl utvalda bilder som stöttar kunskapsinhämtningen.”

Är det särskilt lämpligt inom SO-ämnena att arbeta språk- och kunskapsutvecklande?

”Alla SO-ämnen är stofftyngda och kännetecknas ofta av långa texter med mycket fakta och ämnesspecifika begrepp. Om eleverna inte får språklig stöttning kan det vara svårt för många att inhämta kunskap, samt att uttrycka den. Språkutvecklande läromedel innebär inga nackdelar för eleverna - jag skulle säga att alla gynnas av det. Språklig stöttning innebär att eleverna klarar av att läsa och förstå längre texter och på så sätt behöver man inte ta bort viktig kunskap.”

Av Isabella Falkowska Källman

Kort om författaren
Namn: Jennie Rosén 
Yrke: Arbetar som lärare i åk.7-9, svenska och religion.