Sidsel Skaalvik

Sidsel Skaalvik är professor emerita i specialpedagogik vid Pedagogisk Institute, NTNU, där hon även är verksam som senior forskare.

Motivation och lärande

Motivation och lärande presenteras åtta forskningsanknutna motivationsteorier. Författarna förklarar varför dessa teorier är betydelsefulla, hur de kompletterar och förstärker varandra samt vilka praktiska konsekvenser de får i klassrummet. Boken innehåller också konkreta exempel på motivationshöjande aktiviteter som läraren kan tillämpa i sin undervisning.

Läs mer