Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Extramaterial till Förstå och arbeta med språkstörning

Tack för att du vill lära dig mer om språkstörning i skolåldern! Du kan hitta mer information på Anna Eva Hallins forskningsblogg på www.sprakforskning.se. Nedan finns blogginlägg relaterade till bokens innehåll listade efter rubrik. Varje blogginlägg innehåller fullständiga referenser till de forskningsstudier och rapporter som ligger till grund för innehållet i boken!

Språkstörning – en vanlig men okänd funktionsnedsättning

Introduktionsföreläsning om språkstörning i skolåldern med Anna Eva:
Språkstörning som inte hörs - vanligare i skolan än man tror

Två barn i varje klass:
Kunskapen om språkstörning måste öka!
DLD-ABC!

Om Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport (2018):
Kunskapen kring språkstörning måste öka: DLD-ABC!

Språkstörning är ofta en dold funktionsnedsättning:
DLD awareness day - öka medvetenheten om språkstörning!

Många elever med (grav) språkstörning klarar inte skolan:
Rapport: Elever med grav språkstörning klarar ofta inte skolan

Hur mår elever med språkstörning?
Riskfaktorer och skyddande strategier

 

Språk och språkutveckling

Implicit språkinlärning

Allas hjärnor behöver variation för att lära sig språk
Vår fantastiska mönsterigenkännande hjärna
Berättande och identitetsskapande

Explicit språkinlärning och språklig medvetenhet

Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur?
Lärare, logopeder och Bornholm
Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 1)


Läsning driver språkutvecklingen framåt

Matteuseffekten - evidens och konsekvens


Exekutiva funktioner - också viktiga för språkandet

Språkstörning och exekutiva funktioner
Språkförståelse, arbetsminne och uppmärksamhet - nya samband!

 

Vad är språkstörning och hur vet man att det är språkstörning?

DLD - Developmental Language Disorder

Om CATALISE/konsensusarbetet:
DLD awareness day - öka medvetenheten om språkstörning!

 

Hur vet man att det är språkstörning?

Språkstörning kan se olika ut!
Vad elever med språkstörning har gemensamt (och inte) 

Varför berättande ofta är utmanande för  barn med språkstörning
Fem förmågor som behövs för att kunna berätta

Samtal med jämnåriga kan vara svårt för elever med språkstörning:
 
"Om du kan delta i en konversation kan du ha en relation"

Språkstörning och förmågan att ta andras perspektiv:
Vi behöver språk för att kunna ta andras perspektiv

Ordförråd hos elever med språkstörning:
Hur djupt och brett är ett ordförråd?

Om diagnoser och diagnosticering:
Diagnoser i skolan – hur tänker vi kring det?

Om ordmobiliseringssvårigheter:
Borttappade ord

Olika sorters språkstörning?

Ny forskning som ifrågasätter att det finns många undergrupper till språkstörning:
Finns olika sorters språkstörning?

Om pragmatisk språkstörning:
Pragmatisk språkstörning
Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till

Flerspråkighet och språkstörning

Myter och fakta om flerspråkighet och språkstörning:
Språkstörning och flerspråkighet - en aktuell utmaning

Utredning av flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning:
Många flerspråkiga barn men få flerspråkiga logopeder - Vad gör vi då?

Språkstörning som upptäcks sent - eller återupptäcks

Varför (åter)upptäcks ibland språkstörning i skolåldern? 

Språkstörning och andra funktionsnedsättningar

Skillnaden mellan språkstörning och dyslexi:
Dyslexi och varför vi borde prata (ännu) mer med varandra om elever med lässvårigheter

Om utmaningen att skilja mellan språkstörning och ADHD
ADHD, språkstörning eller både och?

Vad beror språkstörning på?

Vad vi vet om språkstörning


Teori och praktik – en viktig koppling

Men forskningen säger ju…! Hur man kan skilja pseudovetenskap från vetenskap

Granskning av forskning kring sensomotorisk träning för dyslexi:
Rörelseträning för dyslexi?

 

Vad är en språkligt tillgänglig lärmiljö?

Om RTI (Response-to-intervention)-modeller för språk och för läsning:
Hur ska vi använda vår skollogoped? En sammanställning av aktuell evidens
Hur hittar vi elever med lässvårigheter tidigt?

 

Fråga 1: Vilka språkliga krav ställs på eleverna i skolan?

Mer om skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk:
Vikten av skolprat i förskolan! 

Matematiska:
Matematik - ett av skolans språktunga ämnen
Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik

Skriftspråkliga utmaningar hos elever med språkstörning:
Hur barn från Iowa kan lära oss om ”vad som händer sen”

Sociala krav (konversationer) och språkstörning:
"Om du kan delta i en konversation kan du ha en relation"

 

Fråga 2: Vilka inre resuser har eleverna för att möta dessa språkliga krav?

Vad beror språkstörning på – teorin om brister i implicit inlärning
Går det att mäta "bara" språkligt arbetsminne?

Implicit inlärning och variation:
Hjälp hjärnan på traven att lära sig språk!
Hur kan vi optimera språkexponeringen?

Om det komplicerade förehållandet mellan språk och arbetsminne:
Språkförståelse, arbetsminne och uppmärksamhet - nya samband!
Går det att mäta "bara" språkligt arbetsminne?

 

Fråga 3: Vilka språkliga kunskaper/strategier skulle göra elevernas bearbetning och kunskapsinhämtning mer effektiv?


Utveckla muntlig och skriftlig förmåga i olika texttyper

Studier som undersökt effekten av att lära ut berättelsegrammatik
Berättande som behandling
Förbättra hörförståelsen hos barn med DLD!


Bygg djup ordkunskap

Gott nytt ordförrådsår!
Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 3)
Så kan vi göra ordinlärning vid språkstörning mer effektiv
Välj rätt verb och uppmuntra komplex grammatik!
Fördjupa ordförrådet hos elever med språklig sårbarhet!
Om ordförrådet är svårt att mäta - kan vi mäta ordinlärningsförmåga istället?
Ordskattsamlaren
Att bygga ett ordförråd
Går det att lära sig att hitta orden igen?


Arbeta explicit med läsförståelsestrategier

Läsförståelse - meningen med att läsa
Strategier för läsförståelse - evidens för alla

Strategier – och mer!
Tillbaka till skolan: att bygga läsförståelse
Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 3)


Utveckla och stötta avkodningsförmågan

Tidig läsinlärning - evidens och samverkan
Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 1)
Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 2)
Talsyntes - varför och till vilka elever!
Språkstörning i en digital värld

 

Fråga 4: Hur kan vi anpassa lärmiljön för att öka inlärning och språklig tillgänglighet?

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?
Begriplig information för alla!
Hjälper det förståelsen att dela upp en text i bitar?

För mer information om bildstöd och andra visuella stöd rekommenderar jag följande blogginlägg av logoped och doktorand Ida Rosqvist på Skollogopedbloggen/Pedagog Malmö:
Framgångsfaktorer för strukturerat och systematiskt arbete med bildstöd inom skolan
Välkomna till Rosengårdsskolan – om att använda bildstöd för att tillgängliggöra lokaler
Vad ska vi göra sen – om att använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner
Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften
Använd bildstöd från widgit tillsammans med din egna layout – konkreta tips på hur du kan göra 
Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero
Bilder som kommunikationsstöd
Bilder som stöd kontra bilder som stör
Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna
Såhär vill jag ha det på fritids - material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna

 

Slutord – mot språkliga möjligheter!

Betydelsen av positiva relationer mellan lärare och barn med språkstörning!
Vad behöver elever med (grav) språkstörning i skolan?

Hur startar du arbetet mot en språkligt tillgänglig miljö?

Möter du elever med språkstörning i dina klasser i höst? Fem saker att tänka på inför skolstart!

Sammanställning av evidens för olika typer av språkliga insatser i skolan:
Hur ska vi använda vår skollogoped? En sammanställning av aktuell evidens
Lärare OCH logopeder i klassrummet - är det en bra idé?

Mer om studien av Starling et al. 2012:
Lärar-logopedsamarbete för språkutvecklande undervisning!