Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så kommunicerar du mer på målspråket i klassrummet

Författarintervju med Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra.  

Språk kan läras ut genom olika metoder. En del språklärare vill gärna undervisa på målspråket, medan många utgår från modersmålet och arbetar med översättningar. Vi frågade Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerrabåda fil. dr. i romanska språk vid Uppsala universitet och med lång erfarenhet av språkundervisning, varför de tycker att undervisning på målspråket är så viktigt. 

”I Sverige idag bedrivs ofta en traditionellt kontrastiv undervisning i moderna språk, vilket innebär att man utgår från det starkaste gemensamma språket (oftast svenska) och lär sig det främmande språket genom att översätta. Tyvärr kan nog de flesta verksamma lärare bekräfta att det bara är en liten del av eleverna i grund- och gymnasieskolan som lär sig behärska språket på det här sättet. Eftersom alla elever inte har svenska som starkaste språk missgynnas dessutom en del elever dubbelt. 

I vår funktion som lärarutbildare får vi tydliga signaler om att fler och fler lärare vill undervisa på målspråket, men de skulle behöva få bättre tillgång till nödvändiga verktyg eller strategier för det. Kursplanerna i moderna språk har ett tydligt fokus på att eleverna ska lära sig att kommunicera på målspråket. Detta tar tid och är krävande och det är därför viktigt att eleverna exponeras för språket. När det gäller franska, spanska och tyska så har vi inte dessa språk runtomkring oss dagligen och därför är det avgörande att eleverna hör målspråket omkring sig åtminstone under språklektionerna.” 

Vilka är utmaningarna med att undervisa på målspråket? 

”Det finns nog en del rädslor om man är ovan och det är viktigt för en lärare att vara medveten om hur man kan undervisa på målspråket. Man kan inte ogenomtänkt börja prata ett främmande språk för elever som precis har börjat lära sig det, de skulle leda till att de inte förstår och ger upp. Det finns mycket att lära av undervisningen i SVA (Svenska som andraspråk), där man inte kan välja annat undervisningsspråk än målspråket eftersom eleverna i regel inte har ett gemensamt språk utan flera olika modersmål.” 

Ni har tillsammans författat boken Målspråket i klassrummet, hur kan den ge stöd? 

Målspråket i klassrummet är ett försök att inspirera lärare i moderna språk att själva använda målspråket i undervisningen och att få eleverna att använda språket för att kommunicera med varandra. Boken ger konkreta verktyg för att stödja läraren i viljan att själv undervisa mer på målspråk. Med utgångspunkt i forskning och vår egen mångåriga erfarenhet ger vi lärarna förslag på hur man skapar en trygg, bekräftande och utmanande klassrumskultur, hur man kan anpassa sitt eget tal och hur man kan ge feedback på målspråket. Vi diskuterar också hur man kan använda kroppsspråk, gester och bilder för att inte behöva bli frustrerad när orden inte räcker till.” 

Av Isabella Falkowska Källman 

Kort om författarna 

Namn: Birgitta Hellqvist 

Yrke: Fil. dr. i romanska språk och ansvarig för verksamheten vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet. Leg. gymnasielärare i franska och svenska. Har 25 års erfarenhet av undervisning i franska och svenska i grundskolan och i gymnasieskolan.  

Aktuell: Med Målspråket i klassrummet – en handbok för lärare i moderna språk. 

Namn: Nicolas Manuguerra 

Yrke: Fil. dr. i romanska språk. Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning mot moderna språk och flerspråkighet. Språklärarutbildare och -fortbildare vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet. Har 18 års erfarenhet av undervisning som lärare i tyska och franska och har undervisat i Frankrike, Österrike och Sverige på alla nivåer och med olika utbildningsanordnare.  

Aktuell: Med Målspråket i klassrummet – en handbok för lärare i moderna språk. 

Läs mer om boken!

I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, spanska eller tyska i klassrummet redan från start. Boken ger dig de argument som krävs, samt de didaktiska resurser, strategier och konkreta verktyg som behövs för att förverkliga kommunikation på målspråket i klassrummet. Läs mer