Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elin och Linnéa vill ge svenskan ett lyft

”Vårt mål är att underlätta för läraren att genomföra en undervisning som innebär progression i elevernas kunskapsutveckling.”

Elin Helldén och Linnea Svärd är båda gymnasielärare i svenska och tillsammans också författare till nya Punkt. Vi frågade dem vad progression innebär i svenskläromedlet:

”De tre kursplanerna för de tre gymnasiekurserna har till stor del ett likartat innehåll. De innehåller till exempel retorik, argumentation, litteraturanalys och utredande skrivande. Undervisningen får ju dock inte bli likartad. Nivån på det som görs i klassrummet och det som eleverna lär sig måste bli mer fördjupad ju längre de kommer i sina svenskstudier. Vår erfarenhet är att många lärare tycker att det är en utmaning att lyckas med den här progressionen. Tanken med Punkt är att läromedlet ska lösa detta bekymmer. Punkt består av tre kursböcker som bygger på varandra och enkelt uttryckt kan man säga att den ena tar vid där den andra slutar.”

Kan ni ge ett exempel på hur det fungerar?

”Alla tre kursböckerna följer samma struktur med återkommande kapitel- rubriker och upplägg. På så sätt känner både läraren och eleverna igen sig och kan enkelt bygga vidare på det som gjorts under tidigare kurs.

Ett exempel är kapitlet om argumentation som i Punkt 1 tar upp argumentationens byggstenar, struktur i text och tal samt mottagaranpassning. Punkt 2 går mer in på djupet när det gäller olika slags argument, hur man värderar argument och genomskådar andras argumentation.”

Vad är ert mål med Punkt?

”Vårt mål är att underlätta för läraren att genomföra en undervisning som innebär progression i elevernas kunskapsutveckling. Men inte bara det. Vår ambition är också att böckernas innehåll ska vara fördjupat och dessutom tydligt och möjligt att relatera till. Ett sätt att nå dit är att vi använder oss av elevtexter för att exemplifiera. Till exempel visar vi hur en utredande text steg för steg konstrueras när det gäller innehåll, struktur och språk/stil. Självklart finns också sådant som övningar, aktiviteter, slutuppgifter och en utförlig ordlista i böckerna. Vi hoppas helt enkelt att både lärare och elever ska få mer inspirerande och utvecklande lektioner i svenskämnet!”

Kort om författarna:
Namn: Elin Helldén
Yrke: Gymnasielärare i svenska och religion och författare till Punkt, ett svenskläromedel för gymnasiet

Namn: Linnéa Svärd
Yrke: Gymnasielärare i svenska och psykologi, författare till läroboken Med nya ögon - Psykologi 1 och 2a och det digitala läromedlet Digilär Psykologi för gymnasiet samt Punkt, ett svenskläromedel för gymnasiet.

Av Isabella Falkowska Källman