Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Viktigt erkänna vården som relationistisk verksamhet, inte industriell produktion

Anna Forsberg svarar här på fem frågor om sin nya bok Avancerad omvårdnad på akademisk grund.

Foto: Martin Magntorn

Varför betonar du den akademiska grunden för sjuksköterskeyrket?
Den akademiska grunden består av teori och forskning och utgör fundamentet i ett professionsyrke. Sjuksköterska är ett akademiskt yrke vilket betyder att vi utövar omvårdnad utifrån vetenskap och professionsetik. Genom att vara stadigt rotad i den akademiska grunden skapas en hållbar plattform för en omvårdnad grundad i evidens. Utan den akademiska grunden är risken mycket stor att patienterna inte får den vård de har rätt till eftersom sjuksköterskorna då inte följer med i kunskapsutvecklingen på ett rimligt sätt.

Varför är advocacy så viktigt inom omvårdnad?
Den aktiva processen att stödja en annan person och argumentera för hens rättigheter är en central faktor i sjuksköterskors professionella roll. Det kan gälla till exempel var och hur patienten vill avsluta sitt liv vid vård i livets slutskede. Advocacy är starkt grundat i sjuksköterskors upplevda kallelse att hjälpa sårbara eller utsatta personer som behöver vård. En stark advocacy motiverar sjuksköterskan att skydda patientens oberoende och autonomi genom att främja rätten till delaktighet och självbestämmande. Advocacy utgör ett riktmärke för hela sjuksköterskeprofessionen och främjar en etiskt hållbar omvårdnad.

Vad utmärker en mer erfaren sjuksköterska när hen är som bäst?
Hen utövar ett tydligt vardagligt ledarskap för omvårdnaden. Dessutom analyserar hen systematiskt patientens situation utifrån ett personcentrerat perspektiv och hänvisar till evidens bakom sina beslut och förslag till åtgärder för att förbättra patientens hälsa, lindra hens lidande eller främja en värdig död.

Vad skulle göra att fler sjuksköterskor väljer att arbeta kvar i vården? Vilka förändringar behövs?
Det fordras relationskontinuitet i vården vilket ger utrymme för hållbara, personcentrerade vårdrelationer. Vidare är det nödvändigt att hälso- och sjukvården organiseras efter den vårdvetenskapliga kunskap som finns idag om det goda vårdandet. Det är centralt att sjuksköterskor erkänns som den universitetsutbildade profession de är och inte hela tiden jämförs med, ersätts av eller sammanblandas med gymnasieutbildad vårdpersonal. Slutligen krävs att vården erkänns som en relationistisk verksamhet och inte som industriell produktion.

Med din nya bok, vad vill du ge läsarna?
Jag vill ge läsarna motivation och mod att uthålligt verka i sjuksköterskeyrket. Jag vill att de ska uppleva en känsla av sammanhang där arbetet blir meningsfullt, begripligt och hanterbart på ett hållbart sätt.

Intervjun genomförd april 2022.

Varför betonar du den akademiska grunden för sjuksköterskeyrket?
Den akademiska grunden består av teori och forskning och utgör fundamentet i ett professionsyrke. Sjuksköterska är ett akademiskt yrke vilket betyder att vi utövar omvårdnad utifrån vetenskap och professionsetik. Genom att vara stadigt rotad i den akademiska grunden skapas en hållbar plattform för en omvårdnad grundad i evidens. Utan den akademiska grunden är risken mycket stor att patienterna inte får den vård de har rätt till eftersom sjuksköterskorna då inte följer med i kunskapsutvecklingen på ett rimligt sätt.

Varför är advocacy så viktigt inom omvårdnad?
Den aktiva processen att stödja en annan person och argumentera för hens rättigheter är en central faktor i sjuksköterskors professionella roll. Det kan gälla till exempel var och hur patienten vill avsluta sitt liv vid vård i livets slutskede. Advocacy är starkt grundat i sjuksköterskors upplevda kallelse att hjälpa sårbara eller utsatta personer som behöver vård. En stark advocacy motiverar sjuksköterskan att skydda patientens oberoende och autonomi genom att främja rätten till delaktighet och självbestämmande. Advocacy utgör ett riktmärke för hela sjuksköterskeprofessionen och främjar en etiskt hållbar omvårdnad.

Vad utmärker en mer erfaren sjuksköterska när hen är som bäst?
Hen utövar ett tydligt vardagligt ledarskap för omvårdnaden. Dessutom analyserar hen systematiskt patientens situation utifrån ett personcentrerat perspektiv och hänvisar till evidens bakom sina beslut och förslag till åtgärder för att förbättra patientens hälsa, lindra hens lidande eller främja en värdig död.

Vad skulle göra att fler sjuksköterskor väljer att arbeta kvar i vården? Vilka förändringar behövs?
Det fordras relationskontinuitet i vården vilket ger utrymme för hållbara, personcentrerade vårdrelationer. Vidare är det nödvändigt att hälso- och sjukvården organiseras efter den vårdvetenskapliga kunskap som finns idag om det goda vårdandet. Det är centralt att sjuksköterskor erkänns som den universitetsutbildade profession de är och inte hela tiden jämförs med, ersätts av eller sammanblandas med gymnasieutbildad vårdpersonal. Slutligen krävs att vården erkänns som en relationistisk verksamhet och inte som industriell produktion.

Med din nya bok, vad vill du ge läsarna?
Jag vill ge läsarna motivation och mod att uthålligt verka i sjuksköterskeyrket. Jag vill att de ska uppleva en känsla av sammanhang där arbetet blir meningsfullt, begripligt och hanterbart på ett hållbart sätt.

Intervjun genomförd april 2022.

Avancerad omvårdnad på akademisk grund

Avancerad omvårdnad på akademisk grund är en bok om att fortsätta utveckla sitt livslånga lärande och att som erfaren sjuksköterska leda avancerad omvårdnad för en personcentrerad, jämlik, säker och värdig vård.

Läs mer