Vägar till SO

SO-läromedlet för nyanlända elever! Passar för nyanlända elever som kommit en bit i sin språkutveckling.

Tryckta läromedel

Vägar till SO Elevbok
Häftad 192 sidor. 2018-06-15. ISBN 9789127451797
199 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Vägar till SO

Vägar till SO utgår från kursplanen för åk 7-9 och fokuserar på att utveckla elevernas förmågor i alla fyra SO-ämnen. I varje ämne görs tre nedslag i det centrala innehållet. Fokus ligger på att ge eleverna grundläggande SO-kunskaper inom respektive ämnesområde. Dessutom vägleds eleverna i att utveckla strategier för att ta sig an komplexa ämnestexter och utveckla ett ämnesspråk. För att eleverna ska lyckas utveckla dessa förmågor är språket i Vägar till SO förenklat och mottagaranpassat.

Innehållet i respektive ämne är:

Samhällskunskap:
1. Demokrati och mänskliga rättigheter
2. Så styrs Sverige
3. Samhällsekonomi

Historia:
1. Franska revolutionen
2. Industriella revolutionen
3. Folkmord – en del av vår historia

Religion:
1. Vad är religion?
2. Vad är en världsreligion?
3. Våra fem världsreligioner

Geografi:
1. Väder och klimat
2. Jordens befolkning
3. Naturresurser och hållbar utveckling

Innehållet utgår delvis från Skolverkets kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper steg 3. På så sätt kan läraren läraren enkelt anpassa undervisningen utifrån eleverna tidigare kunskaper inom ämnena.

Urvalet i de fyra SO-ämnena är både kulturneutralt och kulturspecifikt. Det kulturneutrala är exempelvis avsnitten om klimat, väder och jordens befolkning medan det kulturspecifika rör Sveriges stadsskick och samhällsekonomi.

Varje ämnesområde avslutas med en uppgift som är möjlig att bedöma i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. På så sätt kan både lärare och elever följa elevernas utveckling.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Boken utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där språk- och ämneskunskaper utvecklas parallellt. Det innebär att eleven kontinuerligt stöttas språkligt för att i största möjliga mån ta sig an ämnesinnehållet. Det språkliga stödet består till exempel av:

* Förståelseövningar
* Ord- och begreppsförklaringar
* Skrivmallar
* Uppgifter som ökar elevernas metakognitiva förmåga

För att ytterligare stötta inlärningen ges eleverna även rikliga tillfällen för reflektion, interaktion och diskussion kring innehållet. Eleverna får även kontinuerligt stöd i det rika bildmaterialet som ytterligare förtydligar texten.

SO-lärare eller SVA-lärare?

Vägar till SO fungerar mycket bra att arbeta med för såväl ämneslärare i SO med nyanlända elever i sin klass, och för SVA-läraren som undervisar i SO i exempelvis föreberedelseklass. SO-läraren får stöttning i det språkutvecklande arbetssättet och SVA-läraren får stöttning med ämnesinnehållet.

Återkommande metoder i Vägar till SO

* Arbeta med centrala begrepp
* Para ihop ord och bild
* Vilka påståenden stämmer?
* Venndiagram
* Nu, då och i framtiden
* Skapa samband