Reaktion Kemi 2

Nytänkande och engagerande kemiläromedel för gymnasiet med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Tryckta läromedel

Reaktion Kemi 2 Lärobok
Häftad 452 sidor. 2018-07-30. ISBN 9789127449152
469 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Reaktion Kemi 2 Lärobok Digital Kommande
Onlineprodukt 452 sidor. 2018-11-30. ISBN 9789127454736
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Reaktion Kemi

Reaktion Kemi är ett nytänkande läromedel som engagerar. Eleven får verktyg för att nå en djupare förståelse där vetenskapliga modeller, ett vetenskapligt förhållningssätt och ett ämnesspecifikt språk utgör grunderna. Texterna i Reaktion Kemi 1 fångar läsarens intresse genom resonemang kring kemisk bindning och energi, som går som en röd tråd igenom hela boken. I Reaktion Kemi 2 fördjupas resonemangen kring kemisk bindning och energi. Här behandlas mer komplex kemi med hjälp av de vetenskapliga modellerna som introducerades i Reaktion Kemi 1

Med hjälp av Reaktion Kemi lär vi känna kemins historia och nya fakta presenteras i sitt sammanhang. Böckerna är skrivna för att passa både unga och vuxna studerande och innehållet har granskats av ämnesexperter och erfarna pedagoger.

Fångar och bevarar intresset

Varje kapitel inleds med en kort text som lyfter vad som är nytt, viktigt och intressant i det aktuella kapitlet. Eleven får en överblick över vilka förmågor och kunskaper som är möjliga att utveckla och vilket centralt innehåll som behandlas i sammanhanget.

Reflektion och utmaning

I Översikt, som ges efter varje enskilt avsnitt – totalt 28 stycken – samlas Nya begrepp, Sammanfattning och Uppgift. Detta hjälper eleven att kontinuerligt repetera, reflektera över och utmana sina nyvunna kunskaper, enskilt eller i grupp. I slutet av varje kapitel finns dessutom gott om övningar där eleven kan träna på att förklara och motivera sina svar.

En lärarhandledning som inspirerar och stöttar

Här får läraren inspiration och didaktiskt stöd till sin undervisning. Lärarhandledningen ger förslag på arbetssätt och laborationer, men här finns också uppgifter som ger eleverna möjlighet att koppla kemi till kända sammanhang. Uppgifterna, både teoretiska och laborativa, har delats in i olika arbetsområden. Genom att arbeta med dessa tränas eleverna kontinuerligt i att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Eleverna uppmuntras till att kritiskt granska och öppet redovisa, argumentera samt relatera till verkligheten och den aktuella forskningen. Bedömningsstöden till övningarna och laborationerna är tydligt kopplade till ämnesplanen och det centrala innehållet.

Digitalt

* Digitalbok med integrerade webbövningar
* Webbaserad lärarhandledning som ger stöd till undervisningen
* Extramaterial med rikligt med webbövningar

"Reaktion Kemi ska ge eleven förståelse på djupet"

Citatet ovan kommer från författarna bakom Reaktion Kemi – Helena Danielsson Thorell och Emma Johansson. De är båda lektorer i kemi och verksamma som lärare och lärarutbildare och har tidigare tillsammans författat undervisningsmaterialet "Kemilärarguiden". Materialet används som undervisningsstöd av Skolverket.

Vilken känsla vill ni att Reaktion Kemi ska förmedla?
Att det är lätt att ta till sig. Man ska vilja läsa vidare. Reaktion Kemi ska bidra till en förståelse på djupet som ibland också leder till förundran.

Vad är ett bra läromedel i kemi?
Det ska ge eleverna den allmänbildning de behöver för att de ska kunna förstå sin omvärld och bli aktiva samhällsmedborgare. Det ska också utgöra en brygga till högre studier.

Vad skiljer Reaktion från andra kemiläromedel?
Vi försöker förklara kemin i ett sammanhang. Annars uppstår lätt kunskapsluckor hos eleven och kemin riskerar att handla om en massa utantillinlärning.

Hur vill ni att användarna uppfattar Reaktion Kemi?
Att läroboken är skriven med respekt för läsaren och har ett lugnt form- och färgspråk där foton och illustrationer fyller en funktion.