Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sök ett stipendium!

Vi har fyra olika stipendier som går att söka: litterärt arbetsstipendium, populärvetenskapligt arbetsstipendium, resestipendium för lärare samt Cullbergstipendiet för psykiatrer eller läkare under specialistutbildning i psykiatri (ST).

Inom ramen för det litterära stipendiet finns även arbetsstipendium för översättare.

Målen med våra arbetsstipendier, på 100 000 kronor vardera, är att bidra till ett mer faktabaserat samhälle.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium ska bidra till att ge författare och översättare en möjlighet till fördjupning och arbetsro och därmed bidra till höjd litterär nivå och större läsupplevelser. Stipendier till översättare ska ge berättelser till fler och bidra till ökad förståelse, berikande av språket och litteraturen.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten, som inte bara behöver vara i bokform, ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal och fördjupad kunskap om forskning inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Resestipendium för lärare

Cullbergstipendiet

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också delar ut priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Stipendierna är inte knutna till förlagets utgivning av böcker.

Vårt ansökningssystem för arbetsstipendierna heter Apply 

Du skickar in en projektbeskrivning och tidplan som stipendiekommittén har som underlag när de beslutar om vilka som tilldelas stipendier.

Mer information, antal tecken med mera finns i våra ansökningsformulär. Läs gärna igenom våra svar i FAQ nedan för att få handfasta tips om hur du blir tydlig i din ansökan. 

Nedan hittar du FAQ samt mer information om vårt litterära arbetsstipendium och det populärvetenskapliga.