Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Preliminära slutsatser

Syfte med forskningen som Natur & Kultur ger stöd till på Segerstedtinstitutet är att belysa och problematisera hur relationen mellan utbildning om Förintelsen och skolans demokratiuppdrag gestaltar sig i lärares och elevers praktiska arbete med att förbereda, genomföra och följa upp resor till Förintelsens minnesplatser, genomförda i en svensk nationell utbildningskontext.

Delstudierna består av intervjuer med lärare, elevers skriftliga reflektioner samt deltagande observationer, intervjuer och skriftligt material.

Vid forskningens slutskede har Ola Flennegård kommit fram till tre preliminära slutsatser:

  • Undervisning i Sverige om Förintelsen inramas starkt av en demokratidiskurs. Lärares övergripande didaktiska strategi är att fokusera offrens lidande och därigenom väcka elevernas empati. Intentionen är att eleverna ska ta avstånd från kränkningar och övergrepp i dåtid och applicera dem i nutid för att försvara demokratiska ideal.

  • Förövares agens göms bakom en mask av ondska som eleverna förväntas ta avstånd ifrån. Eftersom förklarande ansatser är få framstår ondskan som obegriplig. Därmed tillvaratas inte en viktig utbildningspotential.

  • Lärarnas oreflekterade relation till historiska kunskaper om Förintelsen riskerar att äventyra de demokratiska ambitionerna.