Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nya SOL NOVA - nu är hela åk 7 här!

9 juni, 2020
Nytt heltäckande läromedel i SO för högstadiet– beställ utvärderingsex på nok.se/solnova

SOL NOVA är ett helt nytt SO-läromedel för högstadiet med årsböcker i varje ämne. Serien är språk- och kunskapsutvecklande och har ett omfattande digitalt material.

– Den främsta styrkan med SOL NOVA är att det finns en samstämmighet mellan kunskapsmål, innehåll och bedömningsuppgifter, säger Pär Sahlin, en av författarna till läromedlet.

Varje kapitel i nya SOL NOVA inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

– I kapitlet Mänskliga Rättigheter uppmanas till exempel eleverna att resonera kring de grundläggande principerna i Barnkonventionen och argumentera för de globala målen i Agenda 2030, säger Pär Sahlin, en av författarna till SOL NOVA Samhälle 7.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO­-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att de ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inklude­rat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. 

– En stöttning på textnivå, är att det finns en genomtänkt struktur där rubriker och kärnmeningar tydligt sammanfattar brödtextens innehåll. Bilder, diagram och andra grafiska element genomsyrar hela läromedlet och har flera funktioner. De kan aktivera elevernas förkunskaper i ämnet, de kan visualisera ett för eleven abstrakt innehåll och de kan också hjälpa eleven att få en fördjupad förståelse av innehållet, säger Pär Sahlin och tillägger:

– Den främsta styrkan med SOL NOVA är att det finns en samstämmighet mellan kunskapsmål, innehåll och bedömningsuppgifter. Denna samstämmighet är en av grunderna i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Läromedlet fortsätter på webben

På nok.se/extramaterial finns mer stöd till samtliga kapitel, med uppgifter som befäster elevböckernas innehåll samt filmer. Lärarhandledningen är webbaserad.. 

Vill du beställa ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av boken eller bläddra i ett digitalt smakprov? 

Gå in på nok.se/solnova

Vid övriga frågor, kontakta Nneka Magnusson Amu:

nnma@nok.se

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.