Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel för alla - handlingsplan

Natur & Kultur har lång erfarenhet av att göra läromedel och vår ledstjärna är att stödja eleverna i deras lärande och lärarna i deras arbete. Läromedel är en viktig del av skolans verksamhet och bidrar till att skolan uppnår det som står i läroplaner och kursplaner.

Våra läromedel tas fram i nära samarbete med lärare, som författare, granskare och utprövare, allt för att säkerställa att läromedlet fungerar metodiskt. Våra redaktörer har stor pedagogisk kompetens. I våra författargrupper finns alltid en samlad kunskap och erfarenhet vad gäller ämnesinnehåll, ämnesdidaktik och språklig framställning. Vi förstärker också med externa granskare beroende på ämne och åldersgrupp.

Stiftelsen Natur & Kultur har en lång tradition när det gäller att slå vakt om demokratiska och medmänskliga värden. Det ligger helt i linje med denna tradition att verka för likabehandling, inkludering och ökad ömsesidig förståelse i skolan.

Natur & Kultur vill ge ut läromedel som inkluderar alla och som aktivt bidrar till att förverkliga ovanstående mål. För att säkerställa detta följer vi denna handlingsplan:

  • Vi arbetar aktivt för att ytterligare medvetandegöra våra läromedelsförfattare och förlagsmedarbetare om hur olika elever och lärare kan uppleva de budskap som läromedel direkt eller indirekt förmedlar genom text, bilder och layout. Detta sker i första hand genom intern diskussion och fortbildning. Alla måste öka sin förmåga att se hur vissa till synes oskyldiga eller ”självklara” formuleringar och inslag oavsiktligt kan såra – och inte minst hur sådant som inte sägs eller visas oavsiktligt kan få en utpekande, diskriminerande eller exkluderande verkan.

  • Vi tar fortlöpande vara på synpunkter från och har dialoger med lärare och andra inom skolvärlden, olika debattörer, granskare och intressegrupper och följer systematiskt upp dessa i samband med såväl revideringar som produktion av nya läromedel.

  • Vi initierar förnyad granskning av läromedel som ska tryckas till och vidtar i förekommande fall åtgärder. Även här inhämtar vi synpunkter från externa sakkunniga och/eller representanter för olika grupper.

  • Vi följer i alla läromedelsprojekt förlagets checklista för likabehandling och inkludering, som kan hjälpa oss att på ett tidigt stadium upptäcka ev. brister och åtgärda dessa.

  Natur & Kultur Läromedel