Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Steg för steg med Scala matematik

Scala betyder ”trappa” eller ”stege” och att lära sig matematik kan liknas vid att ta sig uppför en trappa: Utsikten och överblicken blir bättre för varje steg du tar. På samma sätt är kunskaper och färdigheter i matematik något du utvecklar stegvis.

Alla böcker i Scala-serien följer en återkommande struktur där stöttning, repetition och utmaning står i fokus.

Inledning av ett kapitel

Varje kapitel har ett mål som kopplar till kursplanens centrala inne­håll. I inledningen möter eleven också en kort text som knyter an till kapitlets innehåll med praktiskt vardagligt, nutida eller histo­riskt fokus. Här finns dessutom en inledande aktivitet som intro­duktion till kapitlets innehåll.

Teorisida med flervalsfrågor

Elever behöver träna på att läsa matematik. I Scala Matematik finns teorigenomgångar med fokus på matematikens begrepp. Teorigenomgångarna följs av flervalsfrågor som stöttar elevens bearbetning av teorin och inspirerar till klassrumsdiskuss ioner. I anslutning till flervalsfrågorna finns en problemlösningsuppgift som fungerar bra att lösa enskilt eller i grupp.

Avsnitt med lösta exempel och uppgifter

Alla kan bli bättre i matematik med träning och rätt form av stött­ning. I varje avsnitt finns exempel med "Lösning" som tydligt visar vad som ska redovisas skriftligt och "Tankegång" som visar hur eleven kan tänka och ibland redovisa muntligt. Matematiska metoder tränas och kunskap byggs upp stegvis med mycket övning i varje steg. Varje avsnitt innehåller uppgifter på tre nivåer med en tydlig progression.

Mixat

Repetition stärker inlärningen. Mixat är återkommande repetition där innehåll från tidigare kapitel och årskurser saxas in och vävs ihop med ny kunskap. Mixat återkommer efter varje delkapitel.

Avslutning av ett kapitel

I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av kapitlets teori där de mest centrala metoderna är samlade, ett kapiteltest för att pröva behovet av repetition eller fördjupning, kapitelrepetition på tre nivåer samt fördjupningsuppgifter med ut maningar för alla. Facit finns i boken och i lärarhandledningen finns ledtrådar och lösningar till utvalda uppgifter.

Programmering

I slutet av boken finns ett kapitel med fokus på programmering där eleverna får lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Här får eleverna använda programmering för att lösa matematiska problem.