Matematikundervisning i förskolan

Eftermiddagsföreläsning med Camilla Björklund och Hanna Palmér

  • Vad alla förskolepedagoger behöver veta om hur yngre barn erfar och lär matematik
  • Konkreta förslag på aktiviteter med matematikinnehåll i förskolan
  • Med utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
  • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan.
Boka din plats här. Styckpris: 995 kr exkl. moms

Vad innebär det att se världen i ett matematiskt ljus då man är två år, eller fem år? Att undervisa i matematik förutsätter att förskolläraren har kunskap om hur yngre barn uppfattar och lär inom matematik, och hur barnets förmågor och färdigheter utvecklas i samspel med andra, och i olika miljöer. 

Hur kan du som förskollärare möta, utmana och planera för barnens matematiklärande? 

Under eftermiddagen tittar vi närmare på vad forskningen säger om yngre barns matematiserande och visar på vetenskapligt grundade kunskaper vi kan ta med oss in i förskolans pedagogiska arbete, med flera autentiska exempel från förskolans verksamhet. 

Syftet är att bidra med stöd, kunskap, inspiration och reflektion kring förskolans viktiga uppdrag för barnens lärande i matematik, färdigheter de kan ha glädje av direkt i lekar och aktiviteter, men som också visat sig ha stor betydelse för fortsatt lärande. 

Föreläsningen riktar sig till dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan.

Boka din plats här


Pris: 995 kr (exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning
Fika ingår.
Författarnas böcker finns att köpa på plats till rabatterat pris. 


PROGRAM

14.30-15.40 
Vad förskollärare bör veta om yngre barns matematiserande

  • Hur barn tänker och resonerar matematiskt. Vilka reskap har barnen? Hur kan vi vidga barnets möjligheter att se samband och skapa mening? 
  • Vi tittar på olika områden, som antal, mängder, aritmetik, form, riktning, mätning, samband och förändring, och hur förmågor och färdigheter utvecklas i samspel med andra och i olika miljöer. 
  • Vetenskapligt grundade kunskaper vi kan ta med oss in i förskolans pedagogiska arbete. 


15.40-16.00 Fikapaus

16.00-17.30 
Att designa aktiviteter med matematikinnehåll i förskolan

  • Olika sätt att gemomföra matematikundervisning med utgångspunkt i berättande, bilderböcker och digitala verktyg.
  • Hur kan förskolläraren kommunicera ett matematikinnehåll och bemöta barnens resonemang? 
  • Konkreta exempel från förskolans verksamhet.

17.30 Slut för i dag!

Hanna Palmér är docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Hon forskar om yngre barns lärande i matematik med speciellt fokus på lärande i matematik genom stöd av digitala verktyg, problemlösning och entreprenöriella förmågor.

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon forskar om barns matematiklärande och förskollärarens didaktiska handlingskompetens samt driver praktiknära forskningsprojekt. 

Har du frågor om kursen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi