Främja lärande, närvaro och studiero i skolan

Främja lärande, närvaro och studiero i skolan

  • För dig som arbetar inom grundskola/gymnasium eller på annat sätt med skolutveckling
  • Föreläsning med några av Sveriges främsta experter på området
  • Tre fokusområden
  • Konkreta tips och exempel på arbeten i kommuner och skolor
Boka din plats här! Pris: 1595 kr exkl. moms

När? Onsdagen den 15 maj 2019. Kl 09.00 - 16.00
Var? Markeliussalen hos Natur & Kultur, Karlavägen 31 i Stockholm. 

Främja lärande, närvaro och studiero i skolan

Hur främjar vi närvaro, trygghet och studiero i skolan? Hur skapar vi en lärmiljö som gynnar inlärning och motivation? Hur kan skolan stötta eleverna på bästa sätt, både när det gäller att nå kunskapsmålen och att utvecklas socialt i samspel med andra?

Under dagen går vi igenom arbetssätt och förhållningssätt som skapar en god miljö för utveckling, lärande och socialt samspel. Föreläsningen innehåller konkreta metoder på individnivå såväl som övergripande organisationsnivå, och exempel på arbeten från olika kommuner och skolor

Tre fokusområden under dagen: 

  • Upptäck problematisk frånvaro i tid, och börja arbeta närvarofrämjande
  • Hur skapas en studiemiljö som främjar trygghet, studiero och goda relationer?
  • Motivation och dynamiskt mindset. När fungerar feedback? Hur får vi eleverna att kämpa vidare när de helst vill ge upp?

Att arbeta för en god skolmiljö är bra för alla elever, inte bara för de elever som är i riskzonen för att utveckla problemskapande beteenden eller problematisk frånvaro. Dessutom förbättras lärarens arbetsmiljö och upplevelse av att kunna göra skillnad i elevernas liv. 

Föreläsningsdagen riktar sig till dig
 som: arbetar som lärare (inkl. specialpedagog/speciallärare), inom elevhälsan, som fritidsledare, elevassistent, eller som rektor/biträdande rektor/skolledare, skolutvecklare, inom utbildningsförvaltning, som lärarutbildare eller  studerar till att bli lärare. Grundskola och gymnasium. 

Boka din plats här

Pris: 1595 kr (exkl. moms)
Kort- eller fakturabetalning
Lunch och fika ingår i priset

Malin Gren Landell är leg. psykolog och har lett en statlig utredning om skolfrånvaro, samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Hon har forskat om social rädsla och skrivit böcker för lärare och elevhälsa i ämnet. Hon är en efterfrågad föreläsare inom skola och socialtjänst. Aktuell med boken ”Främja närvaro”.

Alva Appelgren disputerade 2015 vid Karolinska institutet med sin avhandling om hur återkoppling och ett dynamiskt mindset påverkar motivation och prestation, kopplat till hjärnforskning. Alva har i sin forskning inriktat sig på kognitiv neurovetenskap. Nu driver hon BrainSelf och är verksam som konsult och föreläsare, samt aktuell med boken ”Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas.”

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Han har under många år arbetat med barn, ungdomar och vuxna med problemskapande beteenden. Idag arbetar Peter med handledning, utbildning, organisations- och implementeringsstöd inom olika typer av verksamheter såsom skola, habilitering, LSS-verksamheter samt barn- och ungdomspsykiatri.
Aktuell med boken ”Positivt beteendestöd i omsorg och skola: en introduktion”. 

PROGRAM:

09:00 - 09:05 Välkomna och introduktion
09:05 - 10:15 Malin Gren Landell: Metoder, principer och förhållningssätt för en närvarofrämjande skola
10:15 - 10:30 Paus
10:30 - 11:10 Forts. Malin Gren Landell
11:10 - 12:00 Peter Karlsson: Vad kan vi göra för att förbättra elevernas inlärningsklimat, och lärarnas arbetsmiljö?
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:00 Forts. Peter Karlsson
14:00 - 14:20 Paus
14:20 - 15:30 Alva Appelgren: Hur får du andra att klara av att kämpa vidare för att utvecklas, när de helst av allt skulle vilja ge upp?
15:30 - 15:55 Malin Gren Landell: Slutsatser från dagen och framåtblick. En spaning över framtidens skola kopplat till närvaro
15:55 - 16:00 Tack för idag

Mer om de olika blocken:

Del 1:
Metoder, principer och förhållningssätt för en närvarofrämjande skola

När blir frånvaro ett problem? Hur kan problematisk frånvaro upptäckas? 
Malin Gren Landell är leg. psykolog och har lett en statlig utredning om skolfrånvaro, samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Vi går igenom vanliga riskfaktorer kopplat till frånvaro och hur dessa kan samvariera. Baserat på vad som prövats i forskning och svenska skolor tittar vi framgångsrika metoder vad gäller uppmärksammande, åtgärder och uppföljning.

Del 2:
Vad kan vi göra för att förbättra elevernas inlärningsklimat, och lärarnas arbetsmiljö?
 
Peter Karlsson, leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi, introducerar positivt beteendestöd, PBS, och hur det kan användas som förhållningssätt inom skolan för att främja utveckling, lärande och livskvalitet, samt förebygga och minska problemskapande beteende. Modeller inom PBS kan användas såväl på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vilka är de viktigaste komponenterna inom PBS, och hur går man praktiskt tillväga för att det ska bli ett förhållningssätt genomsyrar miljö och socialt samspel?

Del 3: 
Hur du får andra att klara av att kämpa vidare för att utvecklas, när de helst av allt skulle vilja ge upp? 
Alva Appelgren har vid Karolinska institutet bedrivit forskning inom motivation och kognitiv neurovetenskap, och berättar om hur förväntan, feedback och självuppfattning hänger ihop med människors vilja att utvecklas. Vad säger forskningen om hur elever motiveras? Hur kommer det sig att feedback både kan vara något bra och något dåligt? Hur kan ett statiskt mindset bli mer dynamiskt? 

Har du frågor om föreläsningen? Kontakta gärna oss:

Bonnie Halling
Projektledare Natur & Kultur Akademi