Boglárka Straszer

Boglárka Straszer är fil.dr i finsk-ugriska språk och lektor i svenska som andraspråk med fokus på flerspråkighet, utbildning, språkliga attityder och identitet, Högskolan Dalarna.

Perspektiv på transspråkande

Antologin Perspektiv på transspråkande breddar och fördjupar kunskapen om transspråkande och visar på dess stora potential att främja flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveckling. Inom olika språkliga sammanhang som exempelvis där minoritetsspråk och teckenspråk används presenteras forskning som ger oss viktiga pedagogiska perspektiv gällande transspråkande i skolvardagen.

Mer info