BethAnne Paulsrud

BethAnne Paulsrud är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling och lektor i engelska med fokus på flerspråkighet, policy och utbildning, Högskolan Dalarna. Hon är postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2015–2018.

Perspektiv på transspråkande

Antologin Perspektiv på transspråkande breddar och fördjupar kunskapen om transspråkande och visar på dess stora potential att främja flerspråkiga elevers kunskaps- och identitetsutveckling. Inom olika språkliga sammanhang som exempelvis där minoritetsspråk och teckenspråk används presenteras forskning som ger oss viktiga pedagogiska perspektiv gällande transspråkande i skolvardagen.

Mer info